Тематичний план наукових досліджень кафедри рослинництва на 2019 рік

Назва НДР – Удосконалення елементів технології вирощування однорічних кормових культур, що сприяють підвищенню продуктивності та якості корму в умовах північно-східного Лісостепу України
№ держ. реєстр. НДР в УкрІНТЕІ – 0115U001336
Термін виконання – 2015-2019
Науковий керівник – Бутенко А.О.
Основні завдання – Виявити вплив видового складу багатокомпонентних сумішок однорічних кормових культур та частки компонентів в них на продуктивність і якість корму.Передбачається встановити шляхи підвищення врожайності корму та зниження витрат за рахунок оптимізації агротехнічних факторів.

Назва НДР – Оптимізація технології вирощування сої для умов північно-східної частини Лісостепу України
№ держ. реєстр. НДР в УкрІНТЕІ – 0115U001054
Термін виконання – 2015-2019
Науковий керівник – Глупак З.І.
Основні завдання – Оптимізувати основні елементи технології вирощування сої для умов Сумської та частини Чернігівської областей з метою забезпечення стабільних та високих врожаїв.

Назва НДР – Оптимізація технології вирощування, зберігання і переробки зернових культур в умовах північно-східного Лісостепу України
№ держ. реєстр. НДР в УкрІНТЕІ – 0115U001337
Термін виконання – 2015-2019
Науковий керівник – Радченко М.В.
Основні завдання – Вивчити елементи технології вирощування зернових культур (сорти, удобрення, строки сівби, попередники);вивчити післязбиральне дозрівання зернових культур (режими зберігання); вивчити способи переробки зернових культур в крупу; дати економічну оцінку ефективності застосування елементів технології вирощування, режимів зберігання та способів переробки.

Назва НДР – Підвищення урожайності культури вівса в умовах північно-східного Лісостепу України
№ держ. реєстр. НДР в УкрІНТЕІ – 0116U003838
Термін виконання – 2016-2020
Науковий керівник – Ільченко В.О.
Основні завдання – Підвищитипродуктивністькультуривівса шляхом оптимізації норм висіву, застосуваннямінеральних добрив та бактеріальнихпрепаратів.

Назва НДР – Розробити модель генотипу та удосконалити методику створення адаптованих до умов північно-східного Лісостепу та Полісся гібридів соняшнику
№ держ. реєстр. НДР в УкрІНТЕІ – 0116U001506
Термін виконання – 2016-2020
Науковий керівник – Троценко В.І.
Основні завдання – Розробити модель адаптованого до умов північно-східного Лісостепу та Полісся гібридів соняшнику.

Тематичний план наукових досліджень кафедри селекції і насінництва імені проф. М.Д. Гончарова, НДІ проблем картоплярства північно-східного регіону України на 2019 рік

Назва НДР – Створити нові інтенсивні ранньостиглі нематодостійкі сорти картоплі, придатні до механізованого вирощування, трива-лого зберігання й промислової переробки.
№ держ. реєстр. НДР в УкрІНТЕІ – 0116U005635
Термін виконання – 2016-2020 рр.
Науковий керівник – Кожушко Н.С.
Основні завдання – Створення нових сортів картоплі з комплексом господарсько-цінних ознак і технологічних властивостей.

Тематичний план наукових досліджень кафедри землеробства, грунтознавства та агроїімії на 2019 рік

Назва НДР – Оцінка шляхів оптимізації та екологізації використання основних ресурсів у землеробстві в умовах північно-східного Лісостепу
№ держ. реєстр. НДР в УкрІНТЕІ – 0115U007145
Термін виконання – 2016-2020
Науковий керівник – Харченко О.В.
Основні завдання – Оцінка впливу забезпечення основними природними ресурсами та удобрення за різних способів обробітку ґрунту і сидерації на їх ефективність використання, урожайність сільськогосподарських культур та родючість ґрунту.

Назва НДР – Біологізація системи землеробства шляхом раціонального поєднання способів обробітку грунту і сидерації в умовах північно-східного Лісостепу України
№ держ. реєстр. НДР в УкрІНТЕІ – 0115u001005
Термін виконання – 2014-2024
Науковий керівник – Міщенко Ю.Г.
Основні завдання – Розробка ґрунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур,
Відновлення родючості грунту, Покращення фіто санітар-ного стану посівів, Зниження енерговитратності та зростання прибутковості вирощуваної продукції.

Тематичний план наукових досліджень кафедри захисту рослин ім. А.К. Мішньова на 2019 рік

Назва НДР – Фітоекспертиза насінневаго матеріалу та продовольчого зерна зернових колосових культур
№ держ. реєстр. НДР в УкрІНТЕІ – 0115U001875
Термін виконання – 2015-2020
Науковий керівник – Власенко В.А.
Основні завдання – Визначення складу ендофітної мікрофлори зерна та насіння пшениці озимої.
Вивчення шкідливості окремих видів ендофітної мікрофлори. Визначення факторів впливу на формування певної ендофітної мікрофлори. Вивчення дії хімічних та біологічних препаратів на утворення внутрішньої мікобіоти насіння та зерна пшениці озимої.

Назва НДР – Створення ліній пшениці м’якої озимої з генами 1 RS жита, що контролюють стійкість проти групи хвороб рослин
№ держ. реєстр. НДР в УкрІНТЕІ – 0118U006177
Термін виконання – 2018-2022
Науковий керівник – Власенко В.А.
Основні завдання – Ідентифікувати донори генів стійкості проти хвороб шляхом проведеного гібридологічного аналізу пшениці м’якої озимої. За результатами оцінювання індивідуальних доборів виділити константні форми з високою стійкістю проти листових хвороб і створити в наступних поколіннях лінії пшениці м’якої озимої з груповою стійкістю проти хвороб та рядом цінних господарських ознак з генами Pm17, Sr1AR. Залучити виділені лінії до науково-дослідних програм у профільних селекційних установах України.

Тематичний план наукових досліджень кафедри садово-паркового та лісового господарства на 2019 рік

Назва НДР – Оптимізація елементів технології вирощування гірчиці в умовах північно-східного Лісостепу України
№ держ. реєстр. НДР в УкрІНТЕІ – 0115U001051
Термін виконання – 2015-2019
Науковий керівник – Мельник А.В.
Основні завдання – Вивчення сортових особливостей та елементів технології вирощування сучасних сортів гірчиці в північно-східного Лісостепу України.

Назва НДР – Оптимізація вирощування сучасних гібридів соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу України
№ держ. реєстр. НДР в УкрІНТЕІ – 0116U003806
Термін виконання – 2016-2020
Науковий керівник – Мельник А.В.
Основні завдання – Вдосконалити технології вирощування сучасних гібридів соняшнику. Встановити оптимальні норми висіву насіння, системи вдобрення (мінеральні добрива, позакореневе підживлення, стимулятори та регулятори росту). Розробити сортові регіональні технології вирощування гібридів соняшнику.

Назва НДР – Поліпшення існуючих і розробка нових технологій вирощування садивного матеріалу декоративних та ягідних культур
№ держ. реєстр. НДР в УкрІНТЕІ – 0116U003341
Термін виконання – 2016-2020
Науковий керівник – Токмань В.С.
Основні завдання – Підвищення економічної ефективності вирощування садивного матеріалу декоративних і ягідних рослин в умовах північної-східного Лісостепу України.

Назва НДР – Сертифікація системи ведення лісового господарства та ланцюга постачання (в частині вимог щодо недеревинних лісових продуктів) в умовах України
№ держ. реєстр. НДР в УкрІНТЕІ – 0115U001336
Термін виконання – 2019-2023
Науковий керівник – Кременецька Є.О.
Основні завдання – Вивчення національного законодавства щодо сертифікації системи ведення лісового господарства та ланцюга постачання в частині вимог щодо недеревинних лісових продуктів. Врахування міжнародних вимог щодо планування, організації та контролю робіт, які пов’язані із заготівлею, транспортуванням та переробкою недеревинних лісових продуктів. Впровадження результатів досліджень у процес сертифікації недеревинних лісових продуктів у лісогосподарських підприємствах України.

Тематичний план наукових досліджень кафедри екології та ботаніки на 2019 рік

Назва НДР – Стан і динаміка фітопопуляцій в екосистемах Північного Сходу України за умов різного ступеня та характеру антропогенного впливу
№ держ. реєстр. НДР в УкрІНТЕІ – 0115U007150
Термін виконання – 2016-2020 рр.
Науковий керівник – Скляр В.Г.
Основні завдання – Встановити популяційні механізми, які лежать в основі самопідтримання, стійкості і трендів динаміки популяцій рослин різних життєвих форм, еколого-функціональних типів та ступеня рідкісності. Прикладний аспект досліджень орієнтований на розробку рекомендацій із збереження фіторізноманіття регіону досліджень та екологічно безпечних технологій використання лісових, лучних, водних  рослинних угруповань, а також екологічно безпечних технологій контролю бур’янів у посівах.

Назва НДР – Розробка проектів створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення
№ держ. реєстр. НДР в УкрІНТЕІ – 0119U103488
Термін виконання – 2019 р.
Науковий керівник – Скляр В.Г.
Основні завдання – На замовлення Департаменту екології та охорони природних ресурсів Сумської державної адміністрації розробити проекти створення 14 нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення у Сумській області.

Підготовка кадрів вищої кваліфікації, іноземні громадяни

Китай:

– Чень Цяоянь (Науковий керівник – Кандиба Н.М.)
– Цзя Пейпей (Науковий керівник – Мельник А.В.)
– Фу Юаньчжі (Науковий керівник – Троценко В.І.)
– Хе Сантао  (Науковий керівник – Скляр В.Г.)
– У Люлю (Науковий керівник – Жатова Г.О.)
– Лю Шунсяо (Науковий керівник – Власенко В.А.)
– Тао Є (Науковий керівник – Власенко В.А.)
Пакистан
  Гулам (Науковий керівник – Мельник А.В.)
– Шахід Алі (Науковий керівник – Мельник А.В.)
Гана
– Акуаку Джонс (Науковий керівник – Мельник А.В.)