Науково-методична робота факультету агротехнологій та природокористування Сумського національного аграрного університету є цілеспрямованою діяльністю щодо забезпечення науково-педагогічної та методичної підготовки професорсько-викладацького з метою підвищення ефективності їх навчально-виховної діяльності. Вона сприяє особистісному розвитку викладача, його педагогічній майстерності щодо викладання навчальної дисципліни, а також проведенню виховної роботи зі студентами.
Система дій і заходів науково-методичної ради факультету має на меті підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності кожного викладача, розвиток його творчої особистості та індивідуальності, підвищення інноваційного потенціалу науково-педагогічного колективу та факультету в цілому.
Особливо важливим чинником науково-методичної роботи є постановка цілей і завдань, методичної проблеми, яка орієнтує не на процес, як такий, а на кінцеві результати, комплексний підхід до вирішення задач.

Мета – це ідеальний образ, модель бажаного майбутнього результату діяльності, – зростання професійної компетенції, професійної майстерності викладачів.
Основні завдання науково-методичної роботи факультету агротехнологій та природокористування:
– розробка моделі фахівця XXI століття та формування вимог щодо рівня його професійних знань, здатності до самонавчання, адаптації до діяльності в ринкових умовах та саморозвитку;
– створення науково-методичних комплексів спеціальностей та навчальних комплексів дисциплін на основі передових педагогічних технологій і відповідної навчально-лабораторної бази;
– забезпечення умов дотримання вимог державної ліцензії, освітніх стандартів;
– визначення змісту і форм навчальної діяльності на різних етапах підготовки фахівців та їх атестації;
– вивчення змісту та характеру роботи випускників з метою внесення змін і доповнень до змісту програм та організації навчального процесу;
– розробка принципів і форм рейтингової системи, критеріїв оцінки знань, тестів для визначення рівня професійних знань, умінь та навичок;
– освоєння нових систем інформаційного забезпечення навчального процесу.
Компоненти контролю є основними засобами організації та управління якістю навчання. Цьому значною мірою сприяє введення модульного навчання та рейтингової оцінки знань. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю визначається відповідною кафедрою. Крім того, відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання, яка запроваджена в університеті, після вивчення матеріалу кожного змістового модуля слідує обов’язковий контроль його засвоєння.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання на певному освітньому рівні або на окремих його завершених етапах. Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену або заліку з конкретної навчальної дисципліни згідно із затвердженим «Положенням про екзамени та заліки в Сумському національному аграрному університеті».
Підготовка фахівців зі спеціальностей, за якими проводиться підготовка на факультеті агротехнологій та природокористування здійснюється за навчальними планами підготовки бакалавра, магістра, які затверджені ректором Сумського національного аграрного університету, узгодженим з Навчально-методичним центром вищої освіти Міністерства освіти і науки України, відповідною Навчально-методичною комісією, Міністерством освіти і науки, за переліком дисциплін, кількістю годин та формами атестації якості знань студентів освітньо-професійної програми.
З метою підготовки висококваліфікованих фахівців наукова та методична ради факультету працюють над проблемою якісного методичного забезпечення самостійної роботи студентів, аудиторних занять, поточного та підсумкового контролю, над впровадженням у навчальний процес інноваційних технологій та методів навчання, підвищенням кваліфікації педагогічних працівників.
Керівництво навчально-методичною діяльністю факультету здійснює методична рада, робота якої спрямована на підвищення педагогічної культури і майстерності викладачів. До складу методичної ради входять досвідчені викладачі.
Студенти факультету беруть участь у конкурсах наукових робіт та відмінників навчання та іменних стипендіатів.
Значна увага професорсько-викладацького колективу приділяється формуванню контингенту студентів магістратури. З цією метою на факультеті створена система залучення найбільш обдарованих випускників бакалаврату, які займалися протягом навчання в студентських науково-дослідних гуртках. Організатором цієї роботи є деканат та завідувачі кафедр.
Викладацький колектив факультету докладає значних зусиль для подальшого розвитку молодої особистості, формуванню висококваліфікованих кадрів з вищою освітою, здатних працювати у сфері сільського господарства та підвищувати свій професійний рівень впродовж життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати й зміцнювати суверенну, незалежну українську державу.

З цією метою на факультеті агротехнологій та природокористування:
1. Організовано навчальний процес відповідно до факторів, що визначають якість агрономічної та природничої освіти. Фактори, що визначають якість агрономічної та природничої освіти бакалаврів, магістрів – якість освітньої мети; якість освітніх стандартів та еталонів; якість освітніх програм; якість кадрового потенціалу; якість знань і умінь студентів – комплексна підготовка їх до навчання у магістратурі; якість засобів освітнього процесу; якість системи контролю досягнень; якість науково-дослідної роботи; якість структури управління.
2. Суттєво поліпшується якість та ефективність самостійної роботи студентів. Для цього:
– зосереджується увага студентів на організаційно-методичному забезпеченні самостійної роботи, урізноманітненні її форм та видів;
– удосконалюється система управління якістю самостійної роботи, що передбачає планування, організацію, мотивацію та механізм контролю:
– здійснюється оптимізація графіку навчального процесу та розкладу занять, ефективно використовуються можливості наявної навчальної бази;
– розроблюються структурно-логічні схеми програми підготовки фахівців.
3. Посилюється студентська науково-дослідна робота, яка проводиться у студентських гуртках, безпосередньо на виробництві (на філіях кафедр) і під час технологічних практик.
4. Продовжується методична робота викладацького колективу над впровадженням нових навчальних та інформаційних технологій, зокрема, кредитно-модульної системи навчання, комп’ютерного тестування, методів активізації засвоєння знань.
5. Вживаються заходи щодо реалізації державної стратегії навчання студентів, викладачів та працівників факультету з питань безпеки життя та діяльності людини, охорони праці, здоров’я, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища, суворо дотримуватися ст. 20 Закони України «Про охорону праці».
6. Зосереджено увагу адміністративно-управлінського персоналу та викладачів на посиленні виховної роботи. Кожна лекція, практичне чи семінарське заняття мають виховну спрямованість, сприяють засвоєнню загальнолюдських норм моралі, виховують почуття патріотизму, громадянської та національної гідності, спонукають студентів до активної протидії проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, анти громадської діяльності.
7. Забезпечується відкритість та прозорість функціонування системи освіти, проводиться роз’яснювальна робота серед педагогічних працівників, студентів, батьків із залученням висококваліфікованих спеціалістів-виробничників переробних підприємств, стосовно питань інноваційних технологій.
8. Організовується робота з обдарованою і талановитою студентською молоддю. З цією метою:
– поглиблюється науково-дослідницька робота студентів;
– організовується поглиблене вивчення окремих навчальних дисциплін;
– запроваджується щорічне проведення тижня факультету.
9. Посилюється робота з професійно-практичної підготовки студентів, забезпечується підвищення професійної компетентності випускників факультету агротехнологій та природокористування, налагоджуються творчі зв’язки з організаціями і підприємствами з метою проходження всіх видів практики, майбутнє працевлаштування та створення філій кафедр.
10. Факультет агротехнологій та природокористування активно працює над проблемою працевлаштування випускників, надання їм першого робочого місця, зміцнює зв’язки зі службами працевлаштування, сільськогосподарськими підприємствами різної форми власності, державними установами.
11. Спрямовується робота професорсько-викладацького колективу на дотримання вимог Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», Національної доктрини розвитку освіти України, державної програми «Освіта України XXI століття». У зв’язку з входженням України до єдиного Європейського освітнього простору робота науково-педагогічного колективу направляється на реалізацію освітніх принципів Болонської конвенції.

Освітня концепція факультету агротехнологій та природокористування полягає в поглибленні, розширенні й оновленні професійних знань, умінь і навичок фахівців аграрної сфери, а також можливості отримати повну вищу освіту вказаної спеціальності на основі здобутого раніше освітнього ступеня та практичного досвіду, формування нової генерації керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій різних форм власності, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації.