Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

Вибіркові (елективні) навчальні дисципліни – це дисципліни, які вводяться вищим навчальним закладом для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних запитів особи для потреб суспільства, ефективнішого використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних потреб тощо.

Вибір дисциплін варіативної частини освітньої програми студент здійснює при формуванні індивідуального навчального плану. Нормативний зміст освітньої програми з будь-якої спеціальності визначається стандартом вищої освіти, а варіативний – навчальним закладом.

Вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями та спеціалізаціями, що визначають характер майбутньої діяльності; сприяють академічній мобільності студента та його особистим інтересам, дозволяють здійснювати впровадження спеціалізацій в межах базової спеціальності з метою формування компетенцій здобувача відповідно до вимог ринку праці.

Порядок вибору та оформлення вибіркових дисциплін регламентується Положенням про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентів Сумського національному аграрному університеті, затвердженого наказом ректора №367-к від 21.09.2020 р.

ОС “БАКАЛАВР”

2 КУРС

З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 2 дисципліни

 1. Ландшафтознавство
 2. Біометрія
 3. Екологічне картографування
 4. Основи лісівництва
 5. Історія садово-паркового мистецтва

Запис на вибіркові дисципліни

3 КУРС

З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 7 дисциплін

 1. Агролісомеліоративний моніторинг
 2. Газони
 3. Декоративна дендрологія
 4. Декоративні розсадники та насінництво
 5. Ландшафтна таксація
 6. Ландшафтознавство
 7. Лісове ресурсознавство
 8. Лісовідновлення та лісорозведення
 9. Основи гідротехмеліорації лісових земель
 10. Основи біотехнології рослин
 11. Організація садово-паркового господарства
 12. Фітоценологія
 13. Хімічний захист з основами токсикології
 14. Озеленення інтер’єрів

Запис на вибіркові дисципліни

4 КУРС/2 СТ

З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 5 дисциплін

 1. Агроландшафтна організація територій
 2. ГІС у садово-парковому господарстві
 3. Декоративні рослини закритого ґрунту
 4. Інженерне обладнання садово-паркових обʼєктів
 5. Ландшафтне проектування
 6. Основи оранжування
 7. Психологія
 8. Таксація зелених насаджень урбанізованого середовища
 9. Тепличне господарство
 10. Урбоекологія та фітомеліорація

Запис на вибіркові дисципліни

 

ОС “МАГІСТР”

З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 5 дисциплін

 1. Консервація, реконструкція та реставрація садово-паркових обʼєктів
 2. Відновлення  обєктів садово-паркового будівництва
 3. Експлуатація садово-паркових обʼєктів
 4. Основи функціонування садово-паркових обʼєктів
 5. Дендропроектування
 6. Паркова фітоценологія
 7. Сучасні технології зеленого господарства
 8. Альтернативне озеленення промислових та побутових об’єктів
 9. Декоративне садівництво з елементами управління живленням
 10. Декоративне розсадництво

Запис на вибіркові дисципліни