Методична робота кафедри садово-парвокого та лісового господарства виконується у відповідності до Закону України “Про вищу освіту”, Положення  про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах та методичних ректомендацій СНАУ «Науково-методичне забезпечення навчального процессу».

Науково-педагогічні працівники кафедри володіють широким спектром методичного забезпечення більше семидесяти навчальних дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальностей «Садово-паркове господарство», «Лісове господарство», «Агрономія», «Захист рослин», «Землевпорядкування та кадастр».

Опанувати фахові знання та компетентності студентам допомагають розроблені науково-педагогічними працівниками навчально-методичні видання та інші документи (детальна інформація навчально-методичних розробок по дисциплінам наведена на особистих сторінках викладачів).

Здобувачі вищої освіти мають можливість безкоштовно використовувати матеріали, підготовлені на платформі Moodle (https://osvita.ua/vnz/high_school/72285/)/ за навчальними курсами (конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи, курсових та розрахункових робіт, додаткові матеріали для поглибленого вивчення матеріалу), розташовані на сайті СНАУ (https://cdn.snau.edu.ua/moodle/)

За умови дистанційного навчання, платформа Moodle дозволяє студенту вчасно підготуватися, а викладачеві – об‘єктивно оцінити рівень знань студента через проведення поточного та підсумкового контролю.

Дізнатись більше про популярні сервіси з організації дистанційного навчання та практичні поради щодо їхнього використання, натисніть тут: https://nus.org.ua/articles/chotyry-servisy-yaki-dopomozhut-organizuvaty-dystantsijne-navchannya/

Кожного року науково-педагогічні працівники оновлюють та вдосконалюють методичне забезпечення та зміст навчальних дисциплін відповідно до сучасного рівня розвитку науки і потреб виробництва.

На лекціях, практичних і семінарських заняттях, лабораторних роботах широко використовуються активні методи навчання та моделювання, ситуаційні завдання, демонстраційні матеріали: відеофільми, науковий гербарій, колекції рослин, макети, карти тощо.

Навчання і оцінка знань здійснюється за кредитно-модульною системою, яка дозволяє об’єктивно визначити рейтинг кожного студента.

 

ПЛАН ОНОВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАФЕДРИ САДОВО-ПАРКОВОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА НА П’ЯТИРІЧНИЙ ПЕРІОД НА 2022-2027 РР.