Бібліографічний список основних навчально-методичних праць науково-педагогічного персоналу кафедри рослинництва за 2014-2018

1. Троценко В.І., Глупак З.І.
Екобезпека та товарознавство продуктів переробки рослинництва. Методичні вказівки долекційного курсу для студентів спеціальності 201 “Агрономія” денної та заочної форми навчання – Суми: Інформаційно-видавничий центр Сумського НАУ, 2018. – 60 с.

2. Бутенко А.О., Глупак З.І.
Кормовиробництво та луківництво. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 201 “Агрономія” денної та заочної форми навчання – Суми: Інформаційно-видавничий центр Сумського НАУ, 2018. – 53 с.

3. Радченко М. В. Ільченко В.О.
Світові агротехнології. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт – Суми: СНАУ, 2016. – 80 с.

4. Глупак З.І., Радченко М.В., Масюченко О.М.
Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва. Методичні вказівкищодо виконання практичних робіт для студентів очної та заочної форми навчання спеціальності «Агрономія» та «Захист рослин» Суми: Інформаційно-видавничий центр Сумського НАУ, 2015. – 28 с.

5. Ільченко В.А.
Технологічні та маркетингові засади виробництва і зберігання продукції рослинництва. Методичні вказівки до лекційного курсу для студентів спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ступеню «магістр» 1 курсу денної та заочної форм навчання / Суми, Сумський національний аграрний університет, 2018 – 64 с.