НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ ТА БОТАНІКИ

Наукова робота кафедри екології та ботаніки насамперед пов’язана із становленням і функціонуванням наукової школи популяційної екології рослин. Вихідним періодом щодо її формування є початок роботи у 1980 році в Сумському філіалі Харківського СХІ ім. В.В. Докучаєва (на тепер Сумському національному аграрному університеті) доктора біологічних наук, професора Ю.А. Злобіна.
Злобін Ю.А. є Академіком Нью-Йоркської Академії наук, дійсним членом Міжнародної Академії проблем людини в авіації і космонавтиці, почесним академіком Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності. Крім того він є почесним членом Українського ботанічного товариства, почесним членом Українського товариства охорони природи та почесним професором Сумського національного аграрного університету. Має звання «Відмінник освіти України».
За час становлення і розвитку наукової школи популяційної екології рослин під керівництвом Ю.А. Злобіна захищено 14 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук та дві дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук. Їхній перелік представлено нижче.
Дослідження в галузі популяційної екології рослин, які проводяться на кафедрі екології та ботаніки, за основними рисами є оригінальними і не мають прототипів у вітчизняній і закордонній науці. Розроблена Ю.А. Злобіним концепція і методика аналізу віталітетной структури фітопопуляцій, на теперішній час є загальновизнаною і використовується в роботах багатьох українських та зарубіжних вчених. Зараз популяційними дослідженнями охоплені всі основні типи рослинності Сумської області та природні комплекси значної частки територій та об’єктів природно-заповідного фонду області. У тому числі роботи здійснюються у межах двох національних природних парків: Деснянсько-Старогутського та Гетьманського.
І.М. Коваленком проведене дослідження стану та структури популяцій восьми видів клоноутворюючих рослин трав’яно-чагарничкогового ярусу лісових фітоценозів Деснянсько-Старогутського національного парку. Розроблена вдосконалена періодизація онтогенезу досліджуваних видів і встановлено особливості їхньої фенології. За результатами роботи І.М. Коваленка запропоновано низку індексів (віковості, генеративності тощо) для оцінки онтогенетичної структури. М.Г. Баштовим здійснено вивчення структури популяцій трав’янистих рослин широколистяних лісів в умовах рекреаційних навантажень.
Л.М. Бондарєвою вперше охарактеризовані особливості росту і формоутворення семи видів злаків на пасквальном, фенісіціальном і рекреаційному градієнтам дигресії лучних фітоценозів в умовах Лісостепової зони України. На таких же градієнтах для цієї ж території Кирильчук К.С. було з’ясовано особливості росту, продукційного процесу і формоутворення шести видів лучних бобових трав, а Коровяковою Т.О. – семи видів лучного різнотрав’я.
О.М. Тихоновою проведена оцінка стану та структури популяцій сегетальних рослин в зернових сівозмінах Сумської області. З опорою на результати популяційного аналізу обґрунтовано стратегію контролю засміченості посівів екологічно-безпечними методами до економічних порогів шкодочинності. Здійснюється комплексний аналіз попуяцій дикорослих рослин в культуроценозах. Проводяться дослідження методів екологізації вирощування культурних рослин та біологічний моніторинг забруднення довкілля. Тихонова О.М. Скляр В.Г., Коровякова Т.О. Популяційний аналіз та його використання у процесі регулювання забур’яненості агрофітоценозів // Вісник Черкаського університету: серія «Біологічні науки», №2 – Черкаси, 2016. – С. 99 – 107.
Г.О. Клименко вивчено 17 популяцій 7 видів рідкісних рослин на на території національного природного парку «Деснянсько-Старогутський». Ю.Л. Скляр вперше для вищих водних рослин апробував методику комплексного популяційного аналізу та виявив екологічні та ценотичні умови, що є оптимальними для формування, росту і довготривалого існування ценопопуляцій рослин цієї екологічної групи.
В.Г. Скляр досліджена проблема природного відновлення як механізму забезпечення функціонування лісових фітоценозів Лівобережного Полісся України. За результатами цієї роботи вперше розроблена система поділу молодого покоління лісоутворювальних видів на сім категорій та методика виділення внутрішньопопуляційних груп рослин – когорт. Запропоновано та успішно апробовано нові показники для оцінки стану популяцій лісоутворювальних видів і їх внутрішньопопуляційних структур: індекс різноманітності розмірної структури (IDSS), коефіцієнт дискретності вікових спектрів (KD), індекс віталітетної динаміки (IVD).
Проягом 2010-2017 рр основні наукові дослідження, здійснювані представниками наукової школи популяційної екології рослин, є пов’язаними із виконанням наступних науково-дослідних тем «Моніторинг біорізноманіття, стану та динаміки популяцій рослин в екосистемах Північного Сходу України як складових стійкості рослинного покриву» (номер державної реєстрації: 0110U007592) та «Стан і динаміка фітопопуляцій в екосистемах Північного Сходу України за умов різного ступеня та характеру антропогенного впливу» (номер державної реєстрації: 0115U007150).
Дослідження за обома темами спрямовані на встановлення рівня біорізноманіття на популяційному рівні організації фітоценозів з метою оцінки динаміки і стійкості існування в рослинному покриві корисних видів рослин, рідкісних рослин і бур’янів агроекосистемах. Об’єктами дослідження є: популяції лісоутворюючих деревних порід, популяції лучних кормових рослин, популяції бур’янів в агрофітоценозах, популяції рідкісних видів рослин, включених до Червоної книги України і регіональний список рослин, які підлягають охороні в Сумській області. Основні завдання дослідження полягають у встановленні популяційних механізмів, які лежать в основі самопідтримки, стійкості і трендів динаміки популяцій рослин різних життєвих форм і різних еколого-функціональних типів. Прикладний аспект дослідження при цьому орієнтований на розробку екологічно безпечних технологій використання лісових та лучних рослинних угруповань, а також екологічно безпечних технологій контролю бур’янів у посівах. Тематика та напрямки роботи наукової школи популяційної екології рослин координуються та узгоджуються із Інститутом ботаніки Національної академії наук України.
Результатом діяльності наукової школи є не тільки захист низки кандидатських дисертацій, а й підготовка наукових публікацій, підручників, навчальних посібників, розробка рекомендацій тощо. Зокрема, представники наукової школи мають наукові публікації у журналах, що входять до наукометричної бази даних Scopus та Web of Science:
• Злобин Ю. А. Соотношение фитоценотического и топографического континуумов в широколиственных лесах / Ю. А. Злобин, В. Г. Скляр // Экология. – 1997. – № 3. – С. 224-227.
• Злобин Ю.А. Концепция континуума и градиентный анализ на уровне особей и популяций растений / Ю. А. Злобин, В. Г. Скляр, Т. И. Мельник // Журнал общей биологии. – 1996. – Т. 57, № 6. – С. 684-695.
• Злобин Ю. А. Структура фитопопуляций / Ю. А. Злобин // Успехи совр. биологии. – 1996. – Т. 116, № 2. – С. 133-146.
• Злобин Ю.А. Редкие виды растений: флористический, фитоценотический и популяционный подход / Ю.А. Злобин // Журн. общей биологии, 2011. – Т. 72, № 6. – С. 422-435.
• Злобин Ю.А. Устойчивость и динамика популяций редких видов растений на охраняемых природных территориях региона / Ю.А. Злобин, А.А. Клименко // Успехи совр. биологии, 2014. – Т.134, № 2. – С. 181-191.
• Морозова Г.Ю. Растения в урбанизированной природной среде: формирование флоры, ценогенез и структура популяций / Г.Ю. Морозова, Ю.А. Злобин, Т.И. Мельник // Журн. общей биологии, 2003. – Т. 64, № 2. – С. 166-180.
• Злобин Ю.А. О неравноценности особей в популяциях растений / Ю. А. Злобин // Ботанический журн. – 1980. – Т. 65, № 3. – С. 311-322.
• Дегтярьов В. М. Віталітетна структура та її динаміка у Quercus robur L. на початкових етапах онтогенезу / В. М. Дегтярьов, В. Г. Скляр // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2015. – № 23 (2). – С. 105–111.
• Хромих Н.О. Вплив асоційованих з альтитудою схилу умов мікроклімату та освітленості на фізіолого-біохімічні процеси в листі дерев прибережного лісу / Н.О. Хромих, І.А. Іванько, І.М. Коваленко, Ю.В. Лихолат, А.А. Алексєєва // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2015. – № 23 (2). – С. 177–182.
• Klimenko A. A. The development of the concept of plant functional types with regard to rare species / A. A. Klimenko // Biological bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University. – Vol 6, No 3 (2016). – Р. 295-302.
• Жатова Г.О. Динаміка ризосферної мікробіоти соняшнику / Г.О.Жатова, В.І. Троценко // Ukrainian Journal of Ecology, 7(1), 2017. – Р. 22-29.
• Скляр Ю.Л. Ростові ознаки Trapa natans L. s. l. у різних еколого-ценотичних умовах водойм басейну Десни / Ю.Л. Скляр, В.Г. Скляр // Ukrainian Journal of Ecology, 2017, 7(3), С. 239–245.
• Klymenko A. The integral assessment of the rare plant populations / A. Klymenko., I. Kovalenko, Yu. Lykholat, N. Khromykh, O. Didur, A. Alekseeva // Ukrainian Journal of Ecology. – 2017. – Vol 7, No 2. – P. 201-209.
• Kovalenko I. Syntaxonimic adaptability of loer layer plants of the forest communities in the North-Eastern Ukraine / I.Kovalenko, A. Klimenko, R. Yaroshchuk // Ukrainian Journal of Ecology, 2017, 7(3). – P. 84-89.
Тихонова О.М. Аналіз популяцій Fallopia con-volvulus (L.) A. Löve в зернових агрофітоценозах. Science and Educationa New Dimension. Natural and Technical Sciences, ISSUE 83. – 2016. – № ІV (9). – Р. 7-13.
Науковці кафедри (Скляр В.Г., Кирильчук К.С., Клименко Г.О., Жатова Г.О.) також мають публікації у журналах, які індексуються у інших міжнародних наукометричних базах: Thomson Reuters – Emerging Sources Citation Index, Thomson Scientific Master Journal List, Index Copernicus тощо.
Із науковими дослідженнями кафедри узгоджена і тематика дисертаційних робіт аспірантів.
Наявні наукові напрацювання у галузі популяційної екології виступають підставою щодо виконання науковцями кафедри держбюджетних та господоговірних тем. Вони переважним чином пов’язані із питаннями створення та забезпечення ефективного функціонування територій та об’єктів природно заповідного фонду як Сумської, так і інших областей України (зокрема, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Полтавської), а також із проблемою забезпечення раціонального природокористування.
Здійснювані науковцями кафедри дослідження, мають і практичну складову. Скляр В.Г. та Дегтярьовим В.М. підготовлено експертний висновок щодо зміни меж – розширення території гідрологічного заказника місцевого зна¬чення “Артюхівський” (Кролевецький р-н., Сумська область). Також Скляр В.Г. підготовлено наукові обґрунтування щодо створення у Сумській області заказників місцевого значення: «Уралівський» (300 га), «Дубова корна» (140 га), «Чемеричне» (80 га), «Пигарівський» (10 га). Документація передана і вона опрацьовуються в аспекті втілення фахівцями Департаменту екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації.
Скляр В.Г. підготовлено наукове обґрунтування щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення «Образ» (Краснопільський р-н., Сумська область). Наукове обґрунтування увійшло до складу проектної документації щодо створення заказника. Проект знаходиться у Департаменті екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації. На основі підготовленого обґрунтування та проекту сесією Сумської обласної ради 18 листопада 2011 року прийняте рішення про створення у межах Великобобрицького лісництва ДП «Краснопільське лісове господарство» ландшафтного заказника місцевого значення «Образ» (на площі 23,8 га).
Клименко Г.О. розроблено конкретні заходи щодо підвищення ефективності охорони локальних популяцій рідкісних лісових видів рослин на природних територіях, що знаходяться під охороною. Матеріали її досліджень про стан популяцій семи видів рідкісних лісових рослин (Circaea alpina L., Epipactis helleborine (L.) Crantz., Lilium martagon L., Listera ovata (L.) R. Br., Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb., Pulsatilla patens (L.) Mill., Pyrola chlorantha Sw. та ін.) представлено та включено до Літопису природи Деснянсько-Старогутського НПП
Крім популяційних, на кафедрі екології та ботаніки реалізуються і інші напрямки робіт. Так Онопрієнко В.П. проводить дослідженя, пов’язані із вдосконаленням екологічного виховання студентів, впровадженням інноваційних процесів в екологічній освіті при підготовці фахівців сільського господарства. Ним при співпраці із Національнй педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова та Інститут екології економіки і права 29–30 листопада 2013 року на базі Сумського НАУ були організовані і проведені загальні збори міжнародної Асоціації екологів університетів та Екологічний форум «Екологізація освіти – імператив стратегії збалансованого розвитку».
Жатова Г.О. здійснює наукові дослідження в межах теми «Одержання скоростиглих високоврожайних сортів і гібридів соняшнику», Вона також успішно займається проблемою екологізації вирощування провідних сільськогосподарських культур Північно-Східної України. За результатом цієї роботи під керівництвом Жатової Г.О. підготовлено та успішно захищено три дисертації на здобуття наукового ступеня сільськогосподарських наук.
У цілому за період 2012-2017 рр викладачами кафедри екології та ботаніки підготовлено 3 монографії, 2 підручника, 20 навчальних посібників, 281 наукова публікація, 61 навчально-методична праця. Результати досліджень пройшли апробацію на майжн 50 конференціях, більшість із яких є міжнародними.

Монографії

1.Злобин Ю.А., Скляр В.Г., Клименко А.А.
Популяции редких видов растений: теоретические основы и методика изучения. – Сумы: Университетская книга, 2013. – 439 с.
2. Жатова Г., Троценко В., Лаврик И.
Особенности формирования урожая люпина узколистого и люпина белого // LAP LAMBERT Academic Publishing: Saarbrucken, 2015. – 52 с.
3. Коваленко І. М.
Екологія нижніх ярусів лісових екосистем. – Суми : Університетська книга, 2015. – 360 с.
Підручники
1. Скляр В.Г.
Екологічна фізіологія рослин. – Суми : Університетська книга, 2015. – 271 с.
2. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В., Баштовий М.Г., Бондарєва Л.М., Жатова Г.О., Кирильчук К.С., Клименко Г.О., Коваленко І.М., Онопрієнко В.П., Скляр Ю.Л.
Екологія. Біологічні, технологічні та соціальні основи (видання друге, уточнене). – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2015. – 665 с.

Навчальні посібники

1.Жатов О.Г., Каленська С.М., Мельник А.В., Троценко В.І., Мельник Т. І., Жатова Г.О., Нагорний В.І., Бутенко А.О.
Технічні культури. – Суми : Університетська книга, 2013. – 284 с.
2. Коваленко І. М., Кохановський В. М.
Декоративна дендрологія. Частина 2. – Суми: СНАУ, 2013. – 284 с.
3. Коваленко І.М.
Урбоекологія та фітоекологія. – Суми : СНАУ, 2014. – 266 с.
4. Онопрієнко В.П.
Екологічна безпека. – Суми : Університетська книга, 2015. – 310 с.
5. Бондарєва Л.М.
Біологія. – Суми : СНАУ, 2015. – 398 с.
6. Тихонова О.М.
Екологія людини. – Суми : СНАУ, 2015. – 422 с.
7. Коровякова Т.О.
Радіобіологія та радіоекологія. – Суми : СНАУ, 2015. – 189 с.
8. Коровякова Т.О.
Хімія з основами біогеохімії. – Суми : СНАУ, 2015. –242 с.
9. Скляр В.Г., Коровякова Т.О.
Геоботаніка. – Суми : СНАУ, 2015. – 129 с.
10. Скляр В.Г., Клименко Т.О.
Гідрологія. – Суми : СНАУ, 2015. – 152 с.
11. Скляр В.Г., Клименко Г.О.
Природно-заповідна справа. – Суми: СНАУ, 2015. – 129 с.
12. Клименко Г.О.
Соціальна екологія. – Суми : СНАУ, 2015. – 221 с.
13. Скляр В.Г., Коровякова Т.О.
Екологічна експертиза. – Суми : СНАУ, 2016. – 164 с.
14. Клименко Г.О.
Екологія міських систем. Навчальний посібник (РНП, конспект лекцій, завдання для ЛПЗ та самостійної роботи). Для студентів 4 курсу факультету агротехнологій та природокористування, напрям підготовки: 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», денної форми навчання – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2016. –251с.
15. Скляр В.Г., Коровякова Т.О., Скляр Ю.Л.
Навчальний посібник з дисципліни «Екологічна експертиза», для студентів 6 курсу, спеціальності «Садово-паркове господарство» денної та заочної форми навчання. ОС «Магістр». – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2016. –164 с.
16. Клименко Г.О.
Інформаційні технології в екології. Навчальний посібник для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальності 101 «Екологія». ОС Магістр. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2017. – 123с.
17. Коваленко І.М., Клименко Г.О.
Урбоекологія та фітомеліорація. Навчальний посібник для студентів 4 курсу напряму 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство» денної та заочної форм навчання. ОС «Бакалавр. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2017. – 107 с.
18. Бондарєва Л.М.
Лікарські рослини. Навчальний посібник для студентів 2 курсу спеціальності 101 Екологія денної та заочної форми навчання. ОС «Магістр». – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2017. – 233 с.
19. Тихнова О.М.
Екологічний захист агроекосистем. Навчальний посібник для студентів 4 курсу факультету агротехнологій та природокористування
напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ОС «Бакалавр» денної та заочної форми навчання. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2017. – 140 с.
20. Тихонова О.М.
Екологія людини. Навчальний посібник, ч.1-3, для студентів факультету агротехнологій та природокористування спец. 101 – Екологія. ОС «Бакалавр», денної та заочної форм навчання – Суми: СНАУ, 2019. – 396 с
21. Кирильчук К.С.
Моніторинг навколишнього середовища: Навчальний посібник для студентів факультету агротехнологій та природокористування 3 курсу напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Ч.1. ОС «Бакалавр». – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2017. – 454 с.

У 2011-2017 рр. студенти отримали 40 нагород:

1) Рубін О.А. нагороджена дипломом ІІ ступеня як переможець І туру Міжнародного конкурсу найкращих робіт з моніторингу стану довкілля України серед учнів, студентів та молодих вчених у номінації «Найбільш комплексне дослідження» серед молодих вчених (22 квітня 2014 р., м. Вінниця)
2) Коцубенко Г.О. нагороджена дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека» (14 березня 2013 р., м. Донецьк)
3) Рубін О.А. нагороджена дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі науки «Екологія та екологічна безпека» (16-18 березня 2016 р., м. Полтава)
4) Ткач В. нагороджений дипломом ІІІ ступеня як переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з агроекології (21-24 квітня 2015 р., м. Львів)
5) Климович Д. нагороджена грамотою за кращі знання у теоретичному турі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з агроекології (21-24 квітня 2015 р., м. Львів)
6) Валюх І. нагороджена грамотою за кращі знання у творчому конкурсі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з агроекології (21-24 квітня 2015 р., м. Львів)
7) Федоркина В.П. нагороджена грамотою за проявлений творчий потенціал та нестандартний підхід у вирішенні складних наукових завдань з екології та екологічної безпеки на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека» (18-20 березня 2015 р., м. Полтава)
8) Островерх Т.П. нагороджена грамотою за активну участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Загальна екологія (на неоекологія)» серед профільних ВНЗ (29 квітня 2015 року, м. Одеса)
9) Рубін О.А. нагороджена грамотою за активну участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Загальна екологія (на неоекологія)» серед профільних ВНЗ (29 квітня 2015 року, м. Одеса)
10) Большакова Є.А. нагороджена грамотою за активну участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Екологія» серед профільних ВНЗ (29 квітня 2015 року, м. Одеса)
11) Грамотою нагороджена команда Сумського національного аграрного університету, що посіла ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з біології (Секція «Біологія рослин») (м. Полтава, 17-20 травня 2011р.)
12) Скляр М.Ю. нагороджена дипломом ІІІ ступеня за зайняте ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з біології (Секція «Біологія рослин») (м. Полтава, 17-20 травня 2011р.)
13) Собко О.М. нагороджена грамотою за участь в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з біології (Секція «Біологія рослин») (м. Полтава, 17-20 травня 2011р.)
14) Курило Т.П. нагороджена грамотою за участь в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з біології (Секція «Біологія рослин») (м. Полтава, 17-20 травня 2011р.)
15) Найденко Т.М. нагороджена грамотою за участь в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з біології (Секція «Біологія рослин») (м. Полтава, 17-20 травня 2011р.)
16) Скляр М.Ю. нагороджена грамотою за кращі практичні навички у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади із дисципліни «біологія» (секція «Біологія рослин) 2011-2012 навчального року (м. Миколаїв)
17) Скляр М.Ю. нагороджена заохочувальним дипломом Всеукраїнської студентської олімпіади із дисципліни «біологія» (секція «Біологія рослин) 2011-2012 навчального року (м. Миколаїв)
18) Хоружа С.М. нагороджена грамотою за кращі практичні навички у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади із дисципліни «Біологія» (секція «Біологія рослин) 2012-2013 навчального року (м. Миколаїв)
19) Хоружа С.М. нагороджена заохочувальним дипломом ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади із дисципліни «Біологія» (секція «Біологія рослин) 2012-2013 навчального року (м. Миколаїв)
20) Сафонов К.М. нагороджений грамотою за кращі знання із дисципліни мікробіологія у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади із дисципліни «Біологія» (секція «Біологія рослин) 2012-2013 навчального року (м. Миколаїв)
21) Бур’ян А.А. нагороджена грамотою за кращі практичні навички з генетики у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади із дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин» (1 жовтня 2014 р., м. Миколаїв)
22) Дацько О.М. нагороджена грамотою за активну участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади із дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин» (1 жовтня 2014 р., м. Миколаїв)
23) Курило О. відзначена дипломом Сумської обласної державної адміністрації за особливі успіхи у навчанні, участь у науково-дослідницькій та громадській роботі (2015 р., м. Суми);
24) Кравець І. нагороджена грамотою за кращі знання в теоретичному турі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з агроекології (м.Львів, 5-7 квітня 2016 р.);
25) Стадник В.В. нагороджений дипломом ІІІ ступеня як переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади із дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин» серед вищих аграрних і екологічних навчальних закладів 2015-2016 н.р. (м. Миколаїв, 15 квітня 2016 р.);
26) Коломієць А.А. нагороджений грамотою за активну участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади із дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин» серед вищих аграрних і екологічних навчальних закладів 2015-2016 н.р. (м. Миколаїв, 15 квітня 2016 р.);
27) Колесніков К.Ю. нагороджений грамотою за активну участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади із дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин» серед вищих аграрних і екологічних навчальних закладів 2015-2016 н.р. (м. Миколаїв, 15 квітня 2016 р.);
28) Дегтярьов О.М. нагороджений грамотою за активну участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади із дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин» серед вищих аграрних і екологічних навчальних закладів 2015-2016 н.р. (м. Миколаїв, 15 квітня 2016 р.);
29) Курило О. нагороджена грамотою за «Повноту та обґрунтованість висновків» як учасник Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка природокористування» (21 квітня 2017 року, м. Львів);
30) Походня Є. нагороджений грамотою «За глибокий аналітичний підхід до розв’язання практичного завдання з дисципліни «Економіка природокористування» (21 квітня 2017 року, м. Львів);
31) Климович Д. нагороджена грамотою за «Високий рівень використання економічного інструментарію з дисципліни Економіка природокористування» (21 квітня 2017 року, м. Львів);
32) Курило О. нагороджена дипломом третього ступеня як переможець Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Основи охорони праці» (25-26 квітня 2017 року, м. Луцьк);
33) Дипломом третього ступеня нагороджена команда Сумського національного аграрного університету, що посіла ІІІ місце в ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з агроекології (м. Львів, 25-27 квітня 2017 р.);
34) Харченко А.О. нагороджена дипломом за вагоме значення роботи «Підвищення врожайності ячменю ярого на основі використання мікробіологічних препаратів» (21-24 березня 2017 р., м. Чернівці);
35) Харченко А.О. нагороджена дипломом за активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з біологічних наук (21-24 березня 2017 р., м. Чернівці);
36) Слюсаренко С. нагороджена грамотою за високі знання у теоретичному турі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з агроекології (м. Львів, 25-27 квітня 2017 р.);
37) Данілова І. нагороджена грамотою за високі знання у теоретичному турі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з агроекології (м. Львів, 25-27 квітня 2017 р.);
38) Стадник В.В. нагороджений грамотою за кращі теоретичні знання з ботаніки у ІІ етапі Всеукраїнської студентської Олімпіади з дисципліни «Біологія рослин» серед вищих аграрних, екологічних і технічних навчальних закладів 2016-2017 навчального року (м. Миколаїв, 14 квітня 2017 р.);
39) Баранік Д.А. нагороджений грамотою за активну участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської Олімпіади з дисципліни «Біологія рослин» серед вищих аграрних, екологічних і технічних навчальних закладів 2016-2017 навчального року (м. Миколаїв, 14 квітня 2017 р.);
40) Рубін О.А., Захарченко І.Ю. нагороджені дипломом ІІІ ступеня як переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничних, технічних і гуманітарних наук за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека 2016-2017 н.р.» (м. Полтава, 15-17 березня 2017 р.).

Студенти отримали подяки:

Головатий А.Ю. за участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з екології (9-11 квітні 2013 р.).
Вадюнка А.О. за активну участь у роботі підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю «біологічні науки» (12-15 березня 2013 р.).
Походня Е.Р. отримав подяку як член Сумського осередку МАЕУ за активну участь у роботі Міжнародної асоціації екологів університетів (2 грудня 2016 р.).
Курило О. нагороджена відзнакою Сумского НАУ «Кращий студент року – 2015) (2015 р., м. Суми).
Окрім того, Курило О. отримала: а) Сертифікат за участь у семінарі з питань національно-патріотичного виховання молоді в аграрних навчальних закладах «Непреривна освіта – фундамент усвідомлення національних цінностей українського народу в умовах глобалізацій них процесів» (12-13 жовтня 2015 року, м. Умань);
б) Сертифікат за результатами участі у Всеукраїнському студентському форумі «Студентське самоврядування: проблеми та перспективи» та пройшла курс тренінгу та лекцій на тему дяльності органів студентського самоврядування (11-13 грудня 2015 року, м. Харків)
Викладачі кафедри екології та ботаніки, які готували студентів до участі у вищезазначених конкурсах, олімпіадах (Бондарєва Л.М., Кирильчук К.С., Тихонова О.М., Скляр В.Г.) також отримали подяки від оргкомітетів відповідних заходів.