Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.
Атестація здобувачів усіх рівнів вищої освіти в Сумському національному аграрному університеті регламентується Положенням про Державну атестацію випускників СНАУ, затвердженим вченою радою СНАУ (протокол № 2 від 30 вересня 2013 р.)
Положення розроблено відповідно до Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VІІ, стандартів вищої освіти, а також нормативних документів про організацію навчального процесу у СНАУ. Із документацією, яка стосується організації навчального процесу та атестації випускників Сумського НАУ, можна детально ознайомитися за посиланнями:

  1. Положення про державну атестацiю СНАУ
  2. Положення про дипломне проектування
  3. Наказ про органзацiю пiдготоки до публiчного захисту дипломних робiт
  4. Методичне забезпечення 
  5. Академiчна доброчеснiсть
  6. Календарний план – графік ОС “Бакалавр”
  7. Календарний план поетапного написання дипломної роботи ОС “Магістр”
  8. Форма заяви ОС “Бакалавр”
  9. Форма заяви ОС “Магістр”