Спеціальності

Перелік спеціальностей

 Факультет здійснює підготовку з напряму 1301 – Агрономія, спеціальності: 6.130100 «Агрономія», 6.130104 «Захист рослин»; напряму 090103«Лісове і садово-паркове господарство», спеціальність 6.130400 – Садово-паркове господарство.
Строк навчання бакалаврів – 3 роки 8 місяців – технолог з агрономії, бакалавр лісового і садово-паркового господарства; спеціалістів – агроном із захисту рослин – 5 років; магістрів – 1 рік 6 місяців – магістр-дослідник з агрономії та біології; аспірантів - 3 роки.

Спеціалізації за освітньо-професійним рівнем бакалавр та магістр в галузі агрономії: "Агрохімсервіс, "Насінництво", "Ландшафтне планування та фітодизайн", «Біотехнологія в рослинництві», «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва"; за освітньо-професійним рівнем спеціаліст - вчений агроном із захисту рослин: "Карантин" та "Біометод", садово-паркове – бакалавр з лісового та садово-паркового господарства. Маючи четвертий рівень акредитації, факультет дає повну вищу освіту.

Для подальшого навчання при агрономічному факультеті відкрита аспірантура з таких спеціальностей: 
- рослинництво; 
- селекція; 
- насінництво; 
- ботаніка; 
- землеробство;
- с.-г. меліорація.


На агрономічному факультеті ведеться підготовка висококваліфікованих фахівців перспективних напрямків за державними та міжнародними програмами. Це екологічно безпечні технології виробництва та переробки продукції рослинництва на підприємствах державної і приватної форм власності.

Повна вища освіта, отримана на агрономічному факультеті, стає фундаментом професійної діяльності в різних галузях агробізнесу та надійною платформою підтримки сімейного достатку наступних поколінь.
На агрономічному факультеті щорічно навчається близько 800 студентів. Ліцензований набір на рік становить 225 чоловік, із них 175 - на спеціальності "Агрономія“ та "Захист рослин" та 50 на “Садово-паркове господарство“. План прийому студентів на бюджетну форму навчання за держзамовленням складає 130 місць (відповідно 112 та 18).

БАКАЛАВР ТА МАГІСТР В ГАЛУЗІ АГРОНОМІЇ

 У межах цієї спеціальності студенти проходять теоретичну і практичну підготовку з метою набуття фахових знань і навичок з технологій вирощування культурних (сільськогосподарських та декоративних) рослин; отримують базові знання з виробництва екологічно чистої рослинницької продукції.

Програма підготовки спеціалістів передбачає вивчення теоретичних та практичних основ високоефективного екологічно збалансованого ландшафтного землеробства, методів відтворення родючості ґрунтів і захисту їх від ерозії, розмноження рослин та підтримання їх генетичного потенціалу.

Високий рівень підготовки наших випускників дозволяє їм успішно працювати в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності та в науково-дослідних установах.

Ландшафтний дизайн та планування

img040img033

Мета цього напрямку полягає у підготовці фахівців-фітодизайнерів по створенню і художньому оформленню газонів і квітників, декоративному оформленню територій деревами, ліанами і квітами. Велика увага приділяється вивченню методів оформлення інтер'єрів. 
В ринкових умовах така підготовка фахівців дозволяє випускникам працювати як на виробництві, так і в сферах сервісу, бізнесу, "екстеншен" (експертами-консультантами); в муніципальних органах, департаментах екологічного контролю, державних і приватних фірмах, архітектурі і фітодизайні.

Виробництво, технологія зберігання та переробки продукції рослинництва.

 Студенти отримують поглибленні знання з товарознавства рослинницької продукції з основами стандартизації, технології зберігання і переробки зерна (хлібопечення, виробництво круп та макаронних виробів, переробки технічних культур, овочів та плодів). Фахівці цього профілю мають змогу працювати на цукрових заводах, у фермерських господарствах, спільних підприємствах і об'єднаннях, хлібоприймальних установах, борошномельних заводах, елеваторах, плодоовочевих базах та інших установах, які займаються зберіганням та переробкою сільськогосподарської продукції, на посадах технологів, керівників.

Селекція і насінництво

img017img044

Основні напрямки підготовки фахівців цієї спеціалізації – селекція і насінництво, технологія вирощування, зберігання і переробка картоплі; насінництво зернових колосових культур, сортознавство сільськогосподарських культур, технологія вирощування овочевих культур, тепличне господарство.
Насіннєвий матеріал – один з головних засобів сільськогосподарського виробництва. За цією спеціалізацією студенти набувають практичних навичок щодо наукових основ спеціалізованого промислового виробництва насіння зернових, олійних, овочевих культур, кормових трав. Вивчають передовий досвід виробництва для покращення якості насіння.

Агрохімсервіс

Основна задача цієї спеціалізації – дати студентам поглиблені знання про ґрунти, їх властивості, методи дослідження, шляхи стабілізації і підвищення їх родючості,  навчити здійснювати моніторинг сільськогосподарських угідь з метою їх раціонального використання та розробляти економічно доцільні системи удобрення і інтегрованого захисту сільськогосподарських культур від бур’янів, шкідників і хвороб. Студенти здійснюють агробіологічну оцінку різних способів основного обробітку ґрунту в сівозмінах при різних рівнях живлення  с.-г. культур, вивчають ефективність сидератів, знайомляться з сучасними методами визначення агрохімічних показників ґрунту, агрохімічним аналізом рослин, програмуванням врожаїв за допомогою електронних програм, бонітування.

Біотехнологія рослин
Передбачає підготовку спеціалістів з найбільш перспективного і нового напрямку сільськогосподарської діяльності – оперування модифікаційними рослинами, що дозволяє оволодіти знаннями з одержання генетично модифікованих організмів, визначення переваг їх порівняно із звичайними сортами, гібридами, можливість їхнього практичного використання, особливості вирощування та застосування отриманої продукції.

ВЧЕНИЙ АГРОНОМ ІЗ ЗАХИСТУ РОСЛИН

img050img048

В основу спеціальності «Захист рослин» закладені досягнення сучасної біології, особливо ентомології (науки про шкідників), фітопатології (науки про хвороби рослин), генної інженерії та ін. Сучасне ефективне господарювання в галузі рослинництва не можливе без спеціальності із захисту рослин, яка дозволяє скоротити колосальні втрати сільськогосподарської продукції від шкодочинних організмів (комах, кліщів, грибів, бактерій, вірусів, бур'янів). Підготовка фахівців із захисту рослин проводиться за двома спеціалізаціями: "Карантин рослин" і "Біометод"
Спеціалізація "Карантин рослин": передбачає підготовку інспекторів для Державної служби з карантину рослин, що включає: Державні обласні інспекції з карантину рослин, пункти карантину рослин у районах, морських, річкових портах, на відповідних залізничних станціях, в аеропортах (на аеродромах), на підприємствах поштового зв'язку, автовокзалах, пунктах пропуску на державному кордоні України, зональні та обласні карантинні лабораторії. 
Спеціалізація "Біометод" передбачає підготовку фахівців з біологічного захисту рослин для Державної інспекції із захисту рослин, основна мета діяльності яких полягає у застосуванні біологічних заходів захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів. Фахівці даної спеціалізації проводять: залучення природних ресурсів корисних організмів для біологічного захисту рослин; застосування біологічних препаратів для зниження чисельності шкідливих комах, захисту рослин від хвороб; впровадження екологічно безпечних систем захисту сільськогосподарських культур з використанням біоагентів; впровадження біологічного захисту рослин в системах альтернативного землеробства.

Спеціальність «Садово-паркове та лісове господарство»

Спеціальність відкрита на факультеті з 2007 року. Ведеться підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр”, з наступним відкриттям освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" і "магістр". Традиційно велике значення озелененню надається у м.Суми, результатом чого є існування в межах міста досить великої кількості клумб, скверів. Підвищена увага цьому питанню останнім часом приділяється в районних центрах. 
Рік за роком зростає зацікавленість окремо взятих установ, фірм, господарів у створенні композицій біля офісів, будинків, садиб. Установи лісового господарства також мають потребу у фахівцях, обізнаних у питаннях ландшафтного проектування та біології лісових культур.

Дополнительная информация