ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ ЗА ОС «МАГІСТР» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 201 «АГРОНОМІЯ» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ Кафедра селекції і насінництва

СИСТЕМИ НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА

1. Підставою для видачі сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння є

 1. акт польовогооцінювання
 2. проведена польоваапробація
 3. польовеоцінювання, ділянковий та лабораторнийсортового контролю
 4. лабораторнийаналіз по визначеннюпосівнихякостейнасііння

2. Який законодавчий акт Україниформує систему насінництва

 1. Закон України "Про охорону прав на сортирослин".
 2. Закон України "Про насіння та садивнийматеріал"
 3. Порядку проведеннясертифікації, видачі та скасуваннясертифікатів на насіння
 4. Порядку ведення Державного реєструсортівУкраїни

3. Визначеннясортовихякостейнасінняздійснюється шляхом

 1. польовогооцінювання, ділянкового та лабораторного сортового контролю
 2. апробаціїсортовихпосівів
 3. насіннєвого контролю
 4. процесомсертифікаціїпосівних та сортовихякостейнасіння

4. Кожнапартіянасіння і садивногоматеріалудляреалізації повинна супроводжуватися

 1. сертифікатами на сортові та посівніякості
 2. сертифікатами на сортові та посівніякості та карантиннимсертифікатом
 3. сертифікатомнасортовіякості
 4. сертифікатом на посівнікості

5. Введененасіння - це

 1. насіння, яке вводять в обігпісляйогосертифікації
 2. насіння, яке пройшлоінспектування
 3. насіння, яке пройшловизначенняпосівнихякостей
 4. імпортненасіння

6. Щовважаєтьсясертифікованимнасінням

 1. отриманевідпослідовногорозмноження базового насіння
 2. будь якенасіння, щопройшло процедуру сертифікації
 3. насіння, на яке отриманосертифікат на посівніякості
 4. насіння, на яке отриманосертифікатнасортовіякості

7. Якіпартіїнасіння не підлягаютьмаркуванню

 1. імпортного
 2. сертифікованого
 3. партіїнасіннямасуюменше 50 кг
 4. все насіннямаркується

8. Що не належить до садивногоматеріалу

 1. саджанці винограду
 2. саджанціягіднихрослин
 3. саджанцідекоративних культур
 4. бульбикартоплі

9. Суб’єктинасінництва та можутьвикористовуватисортинасіннявідповідно

 1. Закону України "Про охорону прав на сортирослин".
 2. Закону України "Про насіння та садивнийматеріал"
 3. Порядку проведеннясертифікації, видачі та скасуваннясертифікатів на насіння
 4. Порядку ведення Державного реєструсуб’єктівнасінництва

10. Використання для сівбинасіння, що не маєвідповідногосертифіката

 1. забороняється
 2. дозволяється для власногокористування
 3. дозволяється при веденніособистогогосподарства
 4. уразівикористання на науковіцілі

11. Сертифікації для реалізації на територіїУкраїнипідлягає

 1. насіння сорту, занесеного до РеєструсортіврослинУкраїни
 2. насіння сорту, занесеного до Перелікусортіврослин ОЕСР
 3. насіння сорту, занесеного до РеєструсортіврослинУкраїниабо перспективного сорту, який проходить процедуру занесення до РеєструсортіврослинУкраїни
 4. насіння сорту, занесеного до РеєструсортіврослинУкраїниабо до Перелікусортіврослин ОЕСР

12. Сертифікативидаються

 1. на платнійоснові
 2. на безкоштовнійоснові
 3. в залежностівідформивласності
 4. державнимнауковимустановамнаосновікомпенсації, іншим на платнійоснові

13. Посівніякостінасіннявизначає

 1. орган з оцінкивідповідності
 2. державнанасіннєвалабораторія
 3. агроном-інспектор
 4. державнаарбітражналабораторія

14. Агроном-інспектора повинен

 1. матиагрономічнуосвіту
 2. матиповнувищуагрономічнуосвіту та стаж роботизаспеціальністю не менше одного року
 3. матиповнувищуагрономічнуосвіту
 4. мативищуагрономічнуосвіту та стаж роботи за спеціальністю не меншеп'ятироків

15. Термін дії свідоцтво агронома-інспектора

 1. є безстроковим
 2. терміндії на 5 років
 3. терміндії на 3 роки
 4. терміндії на 1 рік

16. Свідоцтво агронома-інспекторавидається

 1. безкоштовно
 2. безкоштовно на перший терміндії
 3. державний – безкоштовно, інші на платнійоснові
 4. на платнійоснові

17. Роботу з визначеннясортовихякостейнасіннякатегорійдобазового і базовогонасіннявиконує

 1. виключно агроном-інспектор, який є посадовою особою органу ізсертифікації
 2. виключно агроном-інспектор, який є посадовою особою органу ізсертифікації
 3. агроном-інспектор разом з представникамиволодільця патенту
 4. виключнокомісієюізтрьохосіб

18. За результатами польовогооцінювання агроном-інспекторскладає акт польовогооцінювання

 1. уодномупримірнику
 2. у двохпримірниках
 3. у трьохпримірниках
 4. у чотирьохпримірниках

19. Сертифікат, що засвідчує сортові якості насіння видається його заявнику не пізніше

 1. десяти робочихднів
 2. десяти календарнихднів
 3. шести  робочихднів
 4. семи календарнихднів

20. Проба для проведенняобстеження та аналізунасіннявідбирається

 1. власником сорту
 2. суб’єктомнасінництва
 3. агрономом-інспектором
 4. агрономом господарства

 

СПЕЦІАЛЬНЕ НАСІННИЦТВО ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР

1. Оптимальна температура проростаннянасінняозимоїпшениці

 1. 1-2 °С
 2. 4-5 ° С
 3. 14-16 °С
 4. 20-25 °С

2. Критичнимперіодом по відношенню до вологи в посівахозимоїпшениці на насіння є фаза

 1. кущення
 2. виходу в трубку – колосіння
 3. колосіння
 4. цвітіння

3. Найкращій попередник під насіннєві посіви озимої пшениці в зоні Північного Лісостепу є

 1. горох
 2. соя
 3. кукурудза на зерно
 4. ячмінь

4. Найкращій основний обробіток ґрунту під насінницькі посіви озимої пшениці

 1. оранка
 2. поверхневий
 3. No-Nill
 4. мілкий

5. Елементи живлення,що вносяться під насінницькі посіви озимої  пшениці в зоні Північного Лісостепу

 1. NPK
 2. PK
 3. NP
 4. NK

6. Оптимальні строки висіву насінницьких посівів озимої пшениці в зоні Північного Лісостепу

 1. друга половина серпня
 2. перша половина вересня
 3. друга половина вересня
 4. перша половина жовтня

7. Нормивисіву на насінницькихпосівахвідноснотоварних

 1. загущують на 10%
 2. однакові
 3. зрідженні на 10%
 4. не більше 3,5 млн. шт./га

8.Широкоряднийспосіб в насінницькихпосівахозимоїпшениці

 1. не використовують
 2. є розповсюдженим способом посіву
 3. є єдиним способом посіву
 4. використовують для прискореногорозмноженнядефіцитних і перспективнихсортів

9.Оптимальнийстеблостійнасінницькихпосівівозимоїпшениці на час збирання є

 1. 4,5-5,5 млн. шт./га
 2. 5,5-6,5 млн. шт./га
 3. 6,5-7,5 млн. шт./га
 4. 8,0-9,0 млн. шт./га

10. Міжвидові  прополки це

 1. знищення бур'янів
 2. знищення рослин інших сортів
 3. ушкоджениххворобами
 4. ушкоджениххворобами, якіпереносятьсяізнасінням

11.Сортові  прополки це

 1. знищеннябур'янів
 2. знищеннярослиніншихсортів
 3. ушкоджениххворобами
 4. ушкоджениххворобами, якіпереносятьсяізнасінням

12. Фіто  прочистки цезнищення

 1. бур'янів
 2. рослиніншихсортів
 3. рослинушкоджениххворобами
 4. рослинушкоджениххворобами, якіпереносятьсяізнасінням

13. Важко відокремлюванні рослини

 1. сільськогосподарські рослини насіння, яких важко відокремити
 2. рослининасіння, якихважковідокремити
 3. дикирослининасіння, якихважковідокремити
 4. рослиниіншого сорту насіння, якихважковідокремити

14. Біологічниймінімум для отриманнясходів ячменю ярого

 1. 1-2 °С
 2. 4-5 °С
 3. 14-16 °С
 4. 20-25 °С

15. Ячміньхарактеризуєтьсясередярихзерновихпершоїгрупи, стійкістюпротивисокоїтемператури (запалу)

 1. низькою
 2. середньою
 3. високою
 4. найвищою

16. Ярийячміньсередхлібівпершоїгрупивідносно до вологи є

 1. посухостійкий
 2. вологолюбний
 3. середньопосухостійкий
 4. середньовологолюбний

17. Ярийячміньсередхлібівпершоїгрупивідносно до вилягання  є

 1. найбільшстійким
 2. стійким
 3. не стійким
 4. найбільшевилягає

18. Рекомендованийспосібзбираннязернових культур на насіння

 1. прямий
 2. роздільний
 3. однофазний
 4. поточний

19. Первина очистка насіння не видаляєіззерновоїмаси

 1. полову
 2. щупле зерно
 3. не змолочені колоски
 4. бите зерно

20. До особливостейнасіння проса при зберіганніслідвіднести

 1. йогогігроскопічність
 2. короткий строк зберігання
 3. не можливістьзберігатинасипом
 4. малийрозмірнасінини

 

СПЕЦІАЛЬНА ГЕНЕТИКА ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР

1. Цитоплазматичнаспадковістьпов'язана з:

 1. позаядерними генами
 2. генами, розташованими в статевих хромосомах
 3. генами, розташованими в аутосомах
 4. дрейфом генів

2. Успадкування плазмогенів відбувається за допомогою:

 1. анафази мітозу
 2. яйцеклітини
 3. кон’югації
 4. трансформації

3. Проявплазмогенівугибридів, це:

 1. ендоспермогенез
 2. епістаз
 3. поліембріонія
 4. матрокліннийефект

4. Генна інженерія - це:

 1. розділ молекулярної генетики, що ґрунтується на вивченні генома
 2. розділ молекулярної генетики, що ґрунтується на розробці біотехнологічних прийомів спрямованого синтезу нових, не існуючих у природі  поєднань генів
 3. розділ молекулярної генетики, що ґрунтується на вивченні спадковості
 4. розділ генетики, що ґрунтується на вивченні  фенотипового прояву ознак

5. Рослина, якавиникла при злиттіізольованого протопласту з цитопластом і злитті ядер соматичнихклітин -це:

 1. гіногенез
 2. апоміксис
 3. цибрид
 4. бастард

6. Штучнезлиттясоматичниихклітин -це:

 1. еукаріоти
 2. прокаріоти
 3. хазмогамія
 4. парасексуальнагібридизація
 5. 7. Властивістьсоматичнихклітинрослинреалізовуватисвійпотенціал і утворювати цілий організм:
 6. моносомик
 7. нульосомик
 8. матрикс
 9. тотіпотентність

8. Основою ферментативного синтезу гена invitro є:

 1. лізогенія
 2. зворотнятранскриптаза
 3. ендонуклеаза
 4. амілаза

9. Для одержання соматичних  гібридів можна використовувати:

 1. панміксію
 2. лізосому
 3. вірус Сендай
 4. S-алелі

10. Трансгенезможна здійснити за допомогою :

 1. панміксії
 2. транскрипції
 3. інтерференції
 4. вірусу

11. Метододержаннямутантів:

 1. штучнийдобір
 2. штучнагібридизація
 3. штучневипромінювання
 4. штучнезапилення

12. Генетичнусутність гетерозису можно визначитиефектом :

 1. апоміксису
 2. біогенетичного закону
 3. наддомінування  (Аа>АА>аа)
 4. дрейфу генів

13. За якої дози мутагенних факторів отримують найбільшу кількість мутацій?

 1. критичної
 2. оптимальної
 3. максимальної
 4. мінімальної

14. Як називається явище, яке широко використовується у виробництві з метою підвищення життєздатності і продуктивності  гібридів F1?

 1. аутбридинг
 2. гетерозис
 3. поліплоїдія
 4. інцухт

15. Відмінностігенотипової і фенотипової мінливості полягають утому,  що:

 1. генотипова мінливість спостерігається тільки в статевих клітинах, а фенотипова – в соматичних
 2. генотипова мінливість пов’язана з рекомбінацією генів, а фенотипова – з їх мутацією
 3. генотипові мутації завжди носять спонтанний характер
 4. генотипова мінливість успадковується, а фенотипова – ні

16. Модифікаційна мінливість – це форма мінливості, яка:

 1. зумовлена новим поєднанням генів у генотипі
 2. викликанатранслокацією блоків генетичного матеріалу в межах однієїабодекількох хромосом  
 3. характеризуєтьсяпрогресуючоюзміною спадкового матеріалу при його передачі в рядіпоколінь
 4. не пов’язана із зміноюгенотипуі викликанавпливом навколишнього середовища на організм, який розвивається

17. Норма реакції – це:

 1. властивість гена визначати розвиток конкретної ознаки
 2. визначені генотипом межі модифікаційної мінливості ознаки
 3. межі модифікаційної мінливості ознаки, визначені фенотипом
 4. здатність організму реагувати на мутаційний вплив чинників зовнішнього середовища

18. Комбінативна мінливість – це вид мінливості:

 1. обумовлений зміною структури гена
 2. обумовлений виникненням нового поєднання генів у генотипі
 3. обумовлений впливом зовнішнього середовища на фенотип організму
 4. це мінливість, зумовлена зміною структури органів

19. Яку природу може мати стерильність віддалених гібридів ?

 1. хромосомну
 2. вірусну
 3. бактеріальну
 4. апоміктичну

20. Як контролюється гомоморфнасамонесумістність?

 1. ценоцитами  
 2. цитоміксисом
 3. хіазмоутворенням 
 4. серією S-алелів

 

ДЕРЖАВНА ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

1. На який центральний орган виконавчої влади покладено контроль за виконанням Закону України "Про охорону прав на сорти рослин":

 1. центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності;
 2. Міністерствоаграрноїполітики;
 3. КабінетМіністрівУкраїни;
 4. Державна служба з охорони прав на сортирослин.

2. Хто організовуєпроведенняекспертизи заявок на сорти:

 1. Центральний орган виконавчоївлади у сферіінтелектуальноївласності;
 2. Державна служба з охорони прав на сортирослин;
 3. КабінетМіністрівУкраїни;
 4. Міністерствоаграрноїполітики.

3. Права на сорт набуваютьсяв порядку, встановленому:

 1. Законом «Про охорону прав на сорти рослин»;
 2. Реєстромсортів;
 3. Реєстромпатентів;
 4. Реєстром заявок;

4. Сорт деревних культур вважаєтьсяновим, якщо до дати, наяку заявка

вважаєтьсяподаною, заявник не передавав матеріал сорту для комерційноговикористання на територіїіншоїдержави:

 1. за п'ятьроків до цієїдати;
 2. за чотири роки до цієїдати;
 3. за три роки до цієїдати;
 4. за шістьроків до цієїдати.

5. Про особистенемайнове право авторства на сортсвідчить:

 1. Реєстрсортів;
 2. Реєстрпатентів;
 3. сортовідокументи;
 4. свідоцтвоабо патент на сорт рослин.

6. Різновиди сорту, на які не можутьнабуватися права:

 1. клон;
 2. лінія;
 3. гібридпершогопокоління;
 4. репродукційнийматеріал.

7. Сорт не вважаєтьсяохороноздатним, якщо за проявомознак, породженихпевним генотипом чипевноюкомбінацієюгенотипів, він є:

 1. новим та стабільним;
 2. вирівняним;
 3. вирізняльним;
 4. однорідним.

8. Сорт вважаєтьсяновим, якщо до дати на яку заявка вважаєтьсяподаною, заявник не передав матеріал сорту для комерційноговикористання на територіїУкраїни

 1. за 6 місяців до цієїдати;
 2. за 24 місяці до цієїдати;
 3. за 12 місяців до цієїдати;
 4. за 18 місяців до цієїдати.

9. До вимог, щоназва сорту не повинна бути ..... не відноситьсявислів:

 1. нести відомості про автора сорту чи іншу заінтересовану особу;
 2. вводити в оману або давати хибне уявлення щодо географічного походження сорту;
 3. бути тотожною, щодо назви сорту, права на який набуті;
 4. суперечити принципам гуманності і моралі.

10. Якщо сорт створено селекціонером у зв'язку з виконанням службових обов'язків, право на подання заявки на сорт належить:

 1. селекціонеру;
 2. роботодавцю;
 3. спільнороботодавцем та селекціонером;
 4. Державнійслужбі з охорони прав на сортирослин.

11. За якийтермінроботодавець повинен віддатиотриманеповідомлення автора сорту щодо подання доУстанови заявки на одержання патенту:

 1. 30 днів;
 2. 45 днів;
 3. 10 днів;
 4. 60днів.

12. Коштиодержанівідсплати державного мита, зараховується:

 1. на рахунокДержавноїслужби з охорони прав на сортирослин;
 2. до державного бюджету України;
 3. до будь-якого банку України;
 4. на рахунокцентрального органу виконавчоївлади з питаньсільського
 5. господарства і продовольства у сферіохорони прав на сорти.

13. Чи є обов'язковим, що у встановленомуУстановою порядку до заяви додаютьсязразкипосадковогоматеріалу:

 1. ні;
 2. за бажанням автора сорту;
 3. обов'язково;
 4. по бажанню.

14. За яких причин відновлюється право чинності на сорт

 1. при зверненні з проханням до КабінетуМіністрів;
 2. післятрьохдніввіддатидержавноїреєстрації сорту;
 3. післясплатизбору;
 4. іншийваріантвідповіді.

15. Кабінет МіністрівУкраїни може видавати

 1. патент;
 2. примусовуліцензію на використання сорту;
 3. дозвіл на реалізацію сорту;
 4. всівідповіді не вірні.

16. Якщо сорт з урахуваннямособливостеййогорозмноження, рослиницього сорту залишаютьсядостатньо схожими за своїмиосновнимиознаками, відзначеними в описі сорту

 1. сорт вважаєтьсястабільним;
 2. іншіваріантивідповіді;
 3. сорт вважаєтьсяоднорідним;
 4. всіваріантивідповідіневірні.

17. Чи внесені до Реєструсортів відомостівідкриті для загальногоознайомлення

 1. ні;
 2. так;
 3. лише в окремихвипадках;
 4. іншіваріанти.

18. Особа, визнана автором сорту чи має право перешкоджатиіншим особам привласнюватийого авторство

 1. має;
 2. немає;
 3. за згодою автора;
 4. іншіваріантивідповіді.

19. Чи підпорядковані ДержавнісортодослідністанціїДержавнійслужбі з охорони прав на сортирослин

 1. так;
 2. іншіваріантивідповіді;
 3. всівідповідіневірні;
 4. ні.

20. Чиможе сорт бути занесений до Реєструсортів, якщовін єохороноздатним

 1. ні;
 2. лишеза постановоюКабінетуМіністрівУкраїни;
 3. може за будь-якихобставин;
 4. всівідповіді не вірні.

 

СЕЛЕКЦІЯОКРЕМИХ КУЛЬТУР І СОРТОЗНАВСТВО

1. Значення принципа зональностіселекціїдлярайонівзісприятливоюсукупністюгрунтово-кліматичнихфакторів

 1. зменшується;
 2. збільшується;
 3. ммаксимальне;
 4. позитивнее.

2. Значення принципу зональностіселекціїдлярайонів з жорсткимиумовамивирощування

 1. зменшується;
 2. збільшується;
 3. максимальне;
 4. позиттивне.

3. Рівеньзалежностіуспіхуселекції на екологічнупластичність від правильного фізіологічного обґрунтування моделі сорту

 1. високий;
 2. середній;
 3. низький;
 4. не залежить.

4. Оптимальна сума опадів (квітень-жовтень) по зонам Полісся, Лісостеп, Степ в мм, відповідно

 1. 300, 400, 500;
 2. 500, 400, 300;
 3. 400, 500, 300;
 4. 300, 500, 400.

5. Метод селекціїотримання жито-пшеничнихамфідіплоідів, які є основою створенняновоїкультури- тритикале

 1. Віддаленагібридизація;
 2. Масовийвідбір;
 3. Клоновийвідбір;
 4. Мутагенез.

6. Метод селекціївівса

 1. польовий;
 2. лабораторний;
 3. штучний;
 4. мутагенез.

7. Послідовністьтаксонів систематики кукурудзи

 1. сорт абогібрид, родина, вид, підвид, рід, різновид;
 2. сорт абогібрид, різновид, родина, вид, підвид;
 3. різновид, вид, родина, сорт абогібрид;
 4. родина, рід, вид, підвид, різновид, сорт абогібрид.

8. Кількістьдніввідсходів до повноїстиглості зерна кукурудзивідповідає ФАО більше 400

 1. 122-127;
 2. 110-125;
 3. 127-135;
 4. 105-110.

9. Набір хромосом в соматичнихклітинах гороху

 1. 2n=16;
 2. 2n=32;
 3. 2n=28;
 4. 2n=14.

10. Комерційнийуспіхсортівзанесених в Державнийреєстрсортіврослин, %

 1. 100;
 2. 75;
 3. 50;
 4. <25.

11. Допустимийвмістглюкозинолатів у насінніновихсортівріпака, яківикористовуються на харчовуолію, %

 1. 1,1-1,5;
 2. 0,9-1,0;
 3. 0,1-0,7;
 4. 0.

12. Традиційні методи селекції плодових

 1. статєва міжсортова гібридизація;
 2. біотехнологія;
 3. рекомбінація;
 4. культура тканин inviitro.

13. Вид запиленняу люпину вузьколистого

 1. перехресне;
 2. самозапилення, інодіперехресне;
 3. інодісамозапилення;
 4. самозапилення.

14. Тривалістьселекційногопроцесупомідору, роки

 1. 5;
 2. 10;
 3. 15;
 4. 20.

15. Рекомендована зона поширенняновихсортівсої

 1. Степ;
 2. Лісостеп;
 3. Полісся;
 4. всізони.

16. Належністьпоказника - маса 1000 сім' яноксоняшника до сортовоїознаки

 1. так;
 2. ні;
 3. іноді так;
 4. іноді ні.

17. Характер успадкування ознак -  голозерності і плівчастості вівса

 1. ніякий;
 2. рецесивний;
 3. мозаічний;
 4. домінантний.

18. Групистиглості форм підвиду Гречка звичайна

 1. скоростиглі і пізньостиглі;
 2. скоростиглі і середньостиглі;
 3. середньостиглі і пізньостиглі;
 4. пізні і середньопізні.

19. Методи селекції коренеплідних рослин

 1. гібридизація, дикі форми;
 2. самозапиленння, місцеві сорти;
 3. поліплоідія, селекційні сорти;
 4. гібридізація, самозапилення, поліплоідія, мутагенез.

20. Термін - таксон

 1. систематична одиниця (рід, вид, підвид і т. д);
 2. сортоваознака;
 3. апробаційнаознака;
 4. одиницявимірувисотирослини.

СОРТОВІ РЕСУРСИ ТА ЇХ ФОРМУВАННЯ

1. Державний реєстр сортів рослин це документ, в якому наведено перелік

 1. Посівних якостей насіння;
 2. Апробаційні ознаки сортів;
 3. Пластичність сортів;
 4. Сортів, що за результатами сортовипробування дозволені довиробництва.

2. Рекомендованізони для поширеннязареєстрованихсортівбобівкормових

 1. Лісостеп, Полісся; Степ, Полісся; Степ;
 2. Степ; Степ, Полісся; Лісостеп;
 3. Степ, Лісостеп, Полісся; Лісостеп, Полісся; Полісся;
 4. Степ, Лісостеп; Степ, Полісся; Лісостеп.

3. Перелік основних сортових ознак гороха

 1. стійкість до хвороб;
 2. адаптованість до умов вирощування;
 3. стійкість до шкідників;
 4. розмір і форма боба, маса 1000 зерен.

4. Селекційний центр по гороху у східнійчастиніУкраїни

 1. Інститутсільського господарства;
 2. Сумський національний аграрний університет;
 3. Інститутрослинництваім. В.Я. Юр`єваНААН;
 4. Інститут землеробства УААН.

5. Основні ознаки гібридів кукурудзи при їх доборі для вирощування в зоні Степу

 1. Напрям використання, якість;
 2. Стійкість до полягання, якість;
 3. Стійкість до посухи, продуктивність, стійкість до вовчка;
 4. Стійкість до хвороб, якість.

6. Сучаснісортивівса

 1. Кучумовка, Спадщина, Чадо;
 2. ЛегіньНосівський, Зубр, Артур;
 3. Воля, Спадщина, Боротьба;
 4. Кучумовка, Дозор, Нива;

7. Документи на охорону нового сорту

 1. авторськесвідоцтво, патент;
 2. Авторськесвідоцтво, акт апробації;
 3. Патент, акт апробації;
 4. Акт наякістьнасіння.

8. Комерційнийуспіхсортівзанесених в Державнийреєстрсортіврослин, %

 1. 100;
 2. 75;
 3. 50;
 4. <25.

9. Рекомендовані зони поширення сортів гороху

 1. Лісостеп;
 2. Степ, Лісостеп, Полісся;
 3. немає значення;
 4. Полісся.

10. Сучасні пластичні гібриди кукурудзи

 1. Дельфін, Еліта, Новизна;
 2. Король, Луганський 222 МВ, Лелека МВ;
 3. Сидорів 251 МВ, Трістан, Тітус;
 4. Фармадор, Рівоккс, ДМ Аврора.

11. Залежність рівня врожайності від зниження категорії насіння на один порядок

 1. продуктивність падає в середньому на 10 %;
 2. висока негативна;
 3. не залежить;
 4. низька позитивна.

12. Посівні якості насіння –це сукупність показників, що характеризують придатність його до

 1. реалізації;
 2. посіву;
 3. зберігання;
 4. вирощування.

13. Схожість насіння це його здатність

 1. набухати;
 2. поглинати світло;
 3. проростати;
 4. поглинати воду.

14. Розподіл офіційних сортових ресурсів за напрямом їх господарського використання

 1. салатні, для насіння, технічні;
 2. харчові, універсальні, салатні;
 3. столові, універсальні, технічні;
 4. кондитерські, для сушіння, салатні.

15. Сорти, які придатні для вирощування в Україні занесені в

 1. червону книгу;
 2. господарський реєстр;
 3. комірну книгу;
 4. Державний Реєстр.

16. Сучасний сортовий фонд картоплі селекції СНАУ

 1. Гончарівська, Смуглянка, Слобожанка 2;
 2. Ласка, Смарагд, Полянка;
 3. Смарагд, Темпус, Росинка;
 4. Фалкон, Темпус, Росинка.

17. Сорт конюшини лучної високостійкий до хвороб

 1. Носівська;
 2. Політанка;
 3. Анітра;
 4. Передкарпатська;

18. Розподіл зареєстрованих сортів еспарцету за якістю

 1. висококлітковинний, низькобілковий;
 2. середньобілковий, середньоклітковинний;
 3. висококлітковинний, середньобілковий;
 4. середньобілковий, високобілковий.

19. Сорт, це сукупність рослин одного

 1. ботанічного таксону;
 2. ботанічного таксону з притаманними для нього біологічними ознаками;
 3. ботанічного таксону з притаманними для нього властивостями, що характеризують їх спадковість;
 4. Все вище вказане.

20. Селекційний центр по соняшнику у східномурегіоніУкраїни

 1. Глухівський ІЛК;
 2. Сумський НАУ;
 3. СумськийІСГ;
 4. Інститутрослинництваім В.Я. Юр’єва НААН.

 

СПЕЦІАЛЬНА СЕЛЕКЦІЯ С.-Г. КУЛЬТУР

1. Хто і коли започаткував в Україні селекцію картоплі

 1. Малюшицький, 1914;
 2. Прянішников, 1925;
 3. Тімірязев, 1950;
 4. Докучаєв, 1916.

2. Скільки ознак може бути поєднано в сортах картоплі методом селекції

 1. 5;
 2. 10;
 3. 50;
 4. 30.

3. Ким або чим контролюється більшість ознак у картоплі

 1. селекціонером;
 2. виробником;
 3. умовами вирощування;
 4. полігенами.

4. Потенційна врожайність картоплі, ц/га

 1. 1000;
 2. 100;
 3. 50;
 4. 25.

5. Фактична урожайність у дослідах досягає у % від потенційної

 1. 20-30;
 2. 70-80;
 3. 85-954
 4. 2-10;

6. Середнякількістьбруньок в одному вічку, шт.

 1. 3;
 2. 5;
 3. 7;
 4. 9;

7. Кастраціяквіткі–цевидалення

 1. віночка;
 2. пиляків;
 3. маточки;
 4. чашечки;

8. Оптимальний час проведеннясхрещування

 1. вранці, з 6 до 9 годин;
 2. вночі, з 23 до 24 годин;
 3. вдень, з 13 до 15 годин;
 4. вдень, з 15 до 16 годин.

9. Оптимальний строк зняттяягідпіслясхрещування, черезтижнів

 1. 1-2;
 2. 4-5;
 3. 6-7;
 4. 7-9.

10. Термін достигання ягід після їх зняття в кімнатних умовах місцевості, тижднів

 1. 6;
 2. 5;
 3. 2;
 4. 4.

11. Штеклінг–цечастинабульби

 1. з вічком;
 2. безвічка;
 3. пуповина;
 4. верхівка.

12. Оптимальнийкоефіцієнтреалізаціїгенетичногопотенціалу сорту

 1. 0,7-0,9;
 2. 0,6-0,5;
 3. 0,4-0,3;
 4. 0,3-0,1.

13. Кількістькущіввклоні у другийріквипробування, шт. не менше

 1. 80;
 2. 60;
 3. 50;
 4. 30.

14. Середнєзниженняврожаюкартоплі при репродукуванні,%

 1. 10;
 2. 20;
 3. 30;
 4. 40.

15. В чому полягає певна обмеженість застосування методу внутрішньовидової гібридизації для селекції картоплі, ценеможливість створення сортів стійких до

 1. хвороб з високими біохімічними ознаками;
 2. шкідників та з високим  вмістом крохмалю;
 3. раку;
 4. картопляної нематоди.

16. Сучасний та ефективний метод у селекції картоплі

 1. внутрішньовидова гібридизація;
 2. міжвидова гібридизація;
 3. самозапилення;
 4. схрещування.

17. Питома вага білку у сирому протеїні, %

 1. 24-34;
 2. 44-46;
 3. 14-24;
 4. 54-84.

18. Середній вміст крохмалю у бульбах картоплі, %

 1. 30;
 2. 25;
 3. 17;
 4. 12.

19. Залежність розварюваності бульб потомства від батьківських форм і типу схрещування становить, %

 1. 68 і 32;
 2. 38 і 28;
 3. 28 і 18;
 4. 18 і 8.

20. Зв'язок між потемнінням варених бульб у батьків і їх гібридним потомством

 1. низький від'ємний;
 2. високий від'ємний;
 3. середній позитивний;
 4. високий позитивний.

ФОРМУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Висотастін бункерного насіннєсховища, м

 1. 0-3,5;
 2. 4-9,5;
 3. 1-2,5;
 4. 2-3,5.

2. Допуск до сівбинасінняпшеницітвердоїкатегорійСН 1-3, зібране з посівів, домішки у якихпшеницім'якої не перевищує 0,3%

 1. ні;
 2. інодіні;
 3. так;
 4. іноді так.

3. Допуск до сівбинасіння, у якомувиявленонасінняотруйних бур янів

 1. так;
 2. інодіні;
 3. ні;
 4. іноді так.

4. Обмежувальнакондиція за масовою долею еруковоїкислоти у ДН безеруковихсортівріпака, %

 1. 4;
 2. 2;
 3. 5;
 4. 3.

5. Хтооформляє нормативно-технічнудокументацію на насіння, яке реалізується для сівби

 1. патентовед;
 2. виробникнасіння;
 3. агрономапробатор;
 4. оригінатор сорту.

6. Допуск домішківнасінняіншихкультурнихрослин у насінні гороху категорпіїСН-н, шт./кг, максимум

 1. 5;
 2. 25;
 3. 35;
 4. 15.

7. За якимиданимианалізузразківпоказуютьпосівніякостінасіннявідрізнихгосподарств

 1. відібранихвідоб'єднаноїпартії;
 2. відібраних за стандартом;
 3. відібранихвідгіршоїпартії;
 4. відібранихвідкращоїпартії.

8. Допускаєтьсяабо не допускається до сівбинасіння, в якомувиявленокарантиннібур'яни, шкідники та хвороби

 1. так;
 2. інодіні;
 3. ні;
 4. іноді так.

9. Допустимависоташтабелівмішків з сухим насінням, число рядівмішків при температурінасіння до 10 градусів

 1. 14;
 2. 10;
 3. 8;
 4. 12.

10. Завданнязаготівельнихорганізацій

 1. проводитигрунтовий контроль;
 2. своєчасноповідомлять про зміни в відповідних документах,

інструктувати і консультувативиробників зпитаньякостінасіння;

 1. проводитиапробаціюпосівів;
 2. проводитилабораторний контроль.

11. Репродукційненасінництво, це є

 1. ланка системинасінництва;
 2. зберіганнянасіння;
 3. транспортуваннянасіння;
 4. реалізаціянасіння.

12. Зобов'язаніабо не зобов'язанівиробникинасіннядодержуватитехнічні і методичнівимогинасінництващодозбереженнясортовоїчистоти, біологічних і урожайнихвластивостей сорту та посівнихякостейнасіння

 1. не зобов'язані;
 2. інодізобов'язані;
 3. іноді не зобов'язані;
 4. зобов'язані.

13. ВідомствоУкраїни, щорозробляєпрогресивнітехнологіївирощування та обробкинасіння

 1. Українськанаціональнаакадеміяаграрних наук;
 2. Українськийінститутекспертизисортіврослин;
 3. СумськийІнститутсільськогогосподарства;
 4. Сумськийнаціональнийаграрнийуніверситет.

14. Хтовизначаєобсягиапробаціїсортовихпосівів

 1. виробникнасіння, як суб'єктнасінництва;
 2. агрономапробатор;
 3. голова підприємства;
 4. агрономовочевод.

15. Суб'єктинасінництвазаймаються

 1. виробництвомнасіння;
 2. реалізацієюнасіння;
 3. використаннямнасіння;
 4. всімвищезазначеним.

16. Страховий фонд базового і сертифікованогонасіння в обсязі до потреб господарства і Держави, % не менше

 1. 25;
 2. 100;
 3. 15;
 4. 50.

17. Метод одержаннядобазовогонасіння

 1. розмноженнябазовогонасіння;
 2. добірсертифікованогонасіння;
 3. послідовнийдобірелітнихродовиднихрослин;
 4. розмноженнясертифікованогонасіння.

18. Карантинний контроль за ввезенням, вивезенням і використаннямнасінняздійснюєтьсявідповіднодоЗакону про

 1. захистрослин;
 2. охорону прав на сорти;
 3. карантин рослин;
 4. насіння.

19. Невизнаненасіння, ценасіння сорту який

 1. не занесено в ДержавнийРеєстрсортіврослинУкраїни;
 2. некондиційне насіння сорту;
 3. занесено в Державний Реєстр сортів рослинУкраїни;
 4. кондиційненасіння сорту.

20. Назвапоколінняелітиценасіння

 1. несортове;
 2. репродукційне;
 3. сортове;
 4. оригінальне.

     

 

 

 

 

 

Дополнительная информация