Кафедра захисту рослин ім. доцента Мішньова А.К.

 Кафедра захисту рослин ім. доцента Мішньова А.К.

 Історія створення кафедри

Кафедра заснована у 1993 році з метою забезпечення північно-східної України висококваліфікованими агрономами з захисту рослин. У відповідності з вимогами регіону та часу, на агрономічному факультеті поступово зростала кількість спеціальностей, що, в свою чергу, сприяло Сумській області та ряду областей, розташованих поруч, вирішенню кадрового питання розширювало можливості для випускників шкіл у реалізації своїх бажань та фахових інтересів.

Кафедра є випускаючою і готує фахівців спеціальності “Захист рослин” (за освітньо-кваліфікаційними рівнями “Бакалавр” та «Магістр»).

Новостворена кафедра розміщувалась у головному корпусі Сумського с.-г. інституту по вул. Петропавлівській, 86. Матеріальну базу кафедри складали 2 навчальні лабораторії і викладацька, загальною площею 112 м2. У 1998 році кафедру перенесено в окремий корпус по вул. Кірова, 160/6 (нині Герасима Кондратьєва), де вона знаходиться і на цей час.

На момент створення кафедри до її складу входило 7 штатних одиниць. Першими викладачами кафедри були: доценти А. К. Мішньов, А. Ф. Горбунов, А. В. Михайленко, В. Д. Чіванов. Навчальний процес забезпечували два лаборанти І. В. Мартиненко і Н. Г. Здойма та інженер В. М. Сарбаш. З 1994 року викладацький склад кафедри поповнили доцент Кабанець В. М. та асистент Сарбаш В. М. Членами кафедри в різні періоди також були доценти В. І. Троценко, О. І. Бельський, В. П. Іванов.

З часу заснування до травня 2008 кафедру очолював кандидат біологічних наук, доцент А. К. Мішньов. З 2008 по 2011 рік обов’язки завідувача кафедри виконувала кандидат сільськогосподарських наук, доцент В. І. Татаринова З 2011 року і по теперішній час завідувачем кафедри є доктор сільськогосподарських наук, професор В. А. Власенко.

У 1999 році з метою покращення навчально-практичної бази та забезпечення їдальні університету свіжими грибами за ініціативи А. К. Мішньова  при кафедрі була створена лабораторія мікології. Лабораторію мікології очолював В. П. Гребенюк.

У цьому ж році було розпочато закладення виноградників та ягідників на території кафедри з метою створення науково-практичної бази для проведення науково-дослідної роботи.

У 2007 році А.К. Мішньов розробив проект закладки науково-навчального плодового саду інтенсивного типу площею 2 га, який було реалізовано весною 2008 року.

 На цей час на кафедрі працюють: доктор с.г. наук професор, п’ять кандидатів наук доцентів, два старші викладачі. Кафедра проводить навчальні та виробничі практики, керує підготовкою бакалаврських та магістерських робіт спеціальності «Захист та карантин рослин». Матеріальну базу кафедри складають 4 навчальні лабораторії та лекційна, 3 викладацькі і лаборантська кімнати, загальною площею більше 300 м2.

За клопотанням колективу кафедри рішенням Ученої ради СНАУ від 1 липня 2008 року, кафедрі захисту рослин та науково-навчальному плодовому саду присвоєно почесне ім’я доцента А. К. Мішньова. У 2009 році до річниці пам’яті А. К. Мішньова  при кафедрі відкрито меморіальну дошку. У 2013 році з нагоди 70-ти річчя з дня народження А. К. Мішньова  лекційній аудиторії кафедри №21 присвоєно почесне ім’я доцента А. К. Мішньова та проведено регіональну науково-практичну конференцію.

Науково-методична робота кафедри

На кафедрі викладається 32 основних і споріднених дисциплін за спеціальністю «Захист і карантин рослин». Методична робота спрямована на забезпечення теоретичної підготовки та формування навичок роботи студентів з захисту рослин від шкідливих організмів.

За останні п’ять років опубліковано більше 300 наукових робіт. Кафедра веде консультативну роботу за напрямом захисту рослин від шкідливих організмів.

За час становлення та 25-ти річний розвиток кафедри захисту рослин ім. А.К. Мішньова сформувався висококваліфікований науково-педагогічний персонал. Всі співробітники кафедри мають науковий ступінь та проходять стажування у різних вітчизняних та зарубіжних наукових установах. За останні 5 років під керівництвом доктора с.-г. наук, професора, завідувача кафедри захисту рослин В. А. Власенка захищено дві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук.

Науковцями кафедри проводиться робота за наступними напрямами:

•  Удосконалення системи захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів для умов північно-східного Лісостепу України.

•  Визначення біологічної ефективності застосування пестицидів у господарствах лісостепової зони України.

•  Вивчення фітосанітарного стану полів сівозміни та шляхи його покращення.

•  Фітосанітарна експертиза зерна та насіння зернових культур.

За останні три роки опубліковано близько 50 наукових робіт. Кафедра веде консультативну роботу за напрямом захисту рослин від шкідливих організмів.

 Кафедрою захисту рослин проводиться науково-дослідна робота за темами:

1. Фітоекспертиза насінневаго матеріалу та продовольчого зерна зернових колосових культур (2015-2020). Номер державної реєстрації теми: 0115U001875. Фактичний обсяг коштів, виділених на використання НДР: за весь період 70 тис. грн. Керівник НДР: Власенко В.А.

2. Створення ліній пшениці м’якої озимої з генами 1RS жита, що контролюють стійкість проти групи хвороб рослин (2018-2022). Номер державної реєстрації теми: 0118U006176. Фактичний обсяг коштів, виділених на використання НДР: за весь період 140 тис. грн. Керівник НДР: Власенко В.А.

На кафедрі постійно діє студентський науково-дослідний гурток  «Захист рослин» під керівництвом доцента, к. с.-г.н. Деменка В.І., в роботі якого щорічня беруть активну участь близько 80 студентів старших курсів.

 Викладацький склад кафедри

Власенко В.А. (завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук, професор)

Деменко В.М. (кандидат сільськогосподарських наук, доцент)

Татаринова В.І. (кандидат сільськогосподарських наук, доцент)

Рожкова Т.О. (кандидат біологічних наук, доцент)

Бурдуланюк А.О. (кандидат сільськогосподарських наук, доцент)

Ємець О.М. (кандидат біологічних наук, доцент)

Осьмачко Олена Миколаївна (кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач)

Бакуменко Ольга Миколаївна (кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач)

Матеріально-технічна база кафедри

Кафедра має три навчальних лабораторії з фітопатології та ентомології рослин. Які оснащені стендовим та демонстраційним матеріалом необхідними приладами та обладнанням.

Кафедра  проводить роботу за наступними напрямам:

- науково-дослідна робота;

- написання та публікація статей;

- забезпечення учбового процесу;

- отримання продукції за результатом науково-виробничої діяльності;

 

 Під час проходжень навчальних та виробничих практик студенти вивчають видовий склад шкідників та хвороб, технологію захисту від шкідливих організмів, працюють на посадах агрономів у господарствах агропромислового комплексу, проводять дослідження у наукових установах.

На кафедрі працює гурток з захисту рослин. Щорічно відбувається 5-7 засідань студентських наукових гуртків. У роботі гуртка приймають активну участь біля 70 студентів 3-6 курсів.

Тематика дипломних робіт, захищених на кафедрі

1. Біологічні особливості шкідників основних сільськогосподарських культур та захист від них посівів в умовах Сумської області.

2. Основні хвороби сільськогосподарських культур та захист від них посівів у виробничих умовах північно-східного Лісостепу.

3. Вплив умов вирощування на урожайність сільськогосподарських культур та розвиток шкідливих організмів в умовах Сумської області.

4. Вплив сортових особливостей на розвиток хвороб основних сільськогосподарських культур.

5. Шкодочинність та прогноз розповсюдження шкідників у посівах сільськогосподарських культур.

6. Ефективність застосування пестицидів у посівах сільськогосподарських культур.

 Готовність до співробітництва

Власенко Володимир Анатолійович, зацікавлений у співробітництві за напрямами:

- Селекція на імунітет зернових с.-г. культур, зокрема, пшениці;

- Фітоекспертиза насіння зернових культур;

- Діагностика хвороб зернових культур від хвороб;

- Фітосанітарний моніторинг агроценозів.

Деменко Віктор Михайлович, зацікавлений у співробітництві за такими напрямами:

- проведення досліджень зі створення імунних сортів та гібридів соняшнику

Рожкова Тетяна Олександрівна, зацікавлена у співробітництві за напрямами:

- Діагностика хвороб зернових культур;

- Розробка методів захисту зернових культур від хвороб;

- Вивчення стійкості сортів до основних збудників хвороб;

- Фіто експертиза зернових культур.

Татаринова Валентина Іванівна, готова до співробітництва щодо:

- Розробки методів захисту зернобобових культур від хвороб;

- Діагностики хвороб зернобобових культур;

- Вивчення видового складу збудників хвороб зернобобових культур.

Ємець Олександр Михайлович зацікавлений у співробітництві за такими напрямами:

- Моніторинг нематодозів рослин;

- Вивчення видового складу збудників нематодозів рослин;

- Розробка методів захисту рослин від фітогельмінтозів.

Additional information