Оничко Віктор Іванович

 ВІКТОР ОНИЧКО

Завідувач кафедри селекції та насінництва імені професора М.Д. Гончарова

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент, старший науковий співробітник

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research IDV-6027-2018

ORCID https://orcid.org/0000-0003-0584-319X

CV

 Google scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=VFdcYKEAAAAJ&hl

 Народився 3 квітня 1970 року в селі Дунаєць Глухівського району Сумської області, Україна.

З 1987 по 1992 роки навчався на агрономічному факультеті Сумського філіалу Харківського сільськогосподарського інституту імені В.В. Докучаєва (потім Сумський сільськогосподарський інститут).

З 1993 по 1996 роки навчався в аспірантурі Сумського сільськогосподарського інституту, спеціальність «Селекція  і насінництво».

З 1993 по 2001 роки працював на посадах асистент, старшого викладача кафедри селекції і насінництва Сумського сільськогосподарського інституту потім Сумського державного аграрного університету.

2001 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук у спеціалізованій вченій раді при Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, м. Харків за спеціальністю 06.01.05- селекція і насінництво.

З 2001 по 2010 роки працював в Сумській обласній сільськогосподарській дослідній станції (після реорганізації Сумський інститут агропромислового виробництва) на посадах завідуючого лабораторією, завідуючого відділом, заступника директора з науково-технічної роботи.

З 2003 по 2005 роки був стипендіатом Кабінету Міністрів України.

В 2010 році присвоєно вчене звання доцента кафедри селекції і насінництва.

В 2011 році рішенням Вищої атестаційної комісії України присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності рослинництво.

З 2011 року працюю в Сумському національному аграрному університеті на посаді доцента, а з 2012 року на посаді завідувача кафедри селекції та  насінництва.

Основні навчальні дисципліни: “Селекція і насінництво польових культур”, “Методи контролю в насінництві”, “Сучасні сортові ресурси польових культур”, “Сортові ресурси та їх формування”, “Технологія виробництва сільськогосподарської продукції”, “Системи агротехнологій”.

Напрям наукових досліджень:

В останні роки здійснює наукові дослідження в межах теми «Оптимізація технологічних аспектів сортової агротехніки  вирощування гібридів кукурудзи в північно-східному Лісостепу України» № д.р. 0113U008341. Метою даних досліджень є встановлення особливостейросту і розвитку рослин, продуктивності зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від строків сівби та густоти стояння рослин в умовах північно-східного Лісостепу України, а також визначення біотипів найбільш адаптованих до умов навколишнього середовища.

Успішно займається проблемою вивчення адаптивності нових сортів основних польових культур в умовах Північно-східного Лісостепу України. Поряд з цим проводить розробку та впровадження інноваційних проектів, надання консультаційних та дорадчих послуг сільськогосподарським товаровиробникам, дослідження трансферу інновацій наукової продукції в агропромисловому виробництві.

Грантова, держбюджетна та госпдоговірна тематика:

ГДТ «Науково-консультаційне супроводження вирощування польових культур»

Учасник та модератор окремих модулів проекту ФАО (ООН) модульної програми для керівників, агрономів та інженерів господарств «Успішний зерновий агробізнес на невеликій площі».

Підвищення кваліфікації (стажування):

В 2017 році пройшов стажування на базі Академії сільськогосподарських наук округу Дінксіпровінції Ганьсу Китайської народної республіки.

В цьому ж році на базі ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування підвищення кваліфікації за темою "Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі"; в Полтавській державній аграрній академії на тему "Експлуатація та впровадження інформаційної системи Soft-farm".

Інша інформація: З 1991 року і по теперішній час є членом Українського товариства генетиків і селекціонерів імені М.І. Вавілова. Директор науково-технологічного парку Сумського НАУ.

 

Additional information